Informácie o spôsobe získavania informácií

a) žiadosť sa podáva v písomnej forme poštou (Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky), osobné doručenie do podateľne MsÚ v Novákoch v čase úradných hodín, elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@novaky.sk

b) zo žiadosti musí byť zrejné, ktorej povinnej osobe je učená, meno, priezvisko a názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídla, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,

c) ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, MsÚ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, nie kratšej ako 7-dňovej, neúplnú žiadosť doplnil.  Ak sa tak nestane, žiadosť bude bez ďalšieho vybavenia odložená,

d) žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená,

e) ak MsÚ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím,

f) postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi,

g) žiadosť sa vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže MsÚ predĺžiť vyššie uvedenú lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne,

h) ak sa poskytne žiadateľovi požadovaná informácia, rozhodnutie o tom sa urobí zápisom, ktorý ostáva v spise a nedoručuje sa. Proti takému rozhodnutiu nemôžno podať opravný prostriedok,

i) ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie sa nevydá, ak bola žiadosť odložená,

j) písomné rozhodnutie sa doručí žiadateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Úradné hodiny podateľne MsÚ nájdete po kliknutí sem >>>

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA