Informácie o spôsobe získavania informácií

a) žiadosť sa podáva v písomnej forme poštou (Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky), osobné doručenie do podateľne MsÚ v Novákoch v čase úradných hodín, elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@novaky.sk,

b) zo žiadosti musí byť zrejné, ktorej povinnej osobe je učená, meno, priezvisko a názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídla, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,

c) ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, MsÚ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, nie kratšej ako 7-dňovej, neúplnú žiadosť doplnil.  Ak sa tak nestane, žiadosť bude bez ďalšieho vybavenia odložená,

d) žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená,

e) ak MsÚ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím,

f) postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi,

g) žiadosť sa vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže MsÚ predĺžiť vyššie uvedenú lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne,

h) ak sa poskytne žiadateľovi požadovaná informácia, rozhodnutie o tom sa urobí zápisom, ktorý ostáva v spise a nedoručuje sa. Proti takému rozhodnutiu nemôžno podať opravný prostriedok,

i) ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie sa nevydá, ak bola žiadosť odložená,

j) písomné rozhodnutie sa doručí žiadateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Úradné hodiny podateľne MsÚ:

Pondelok8,00 h - 15,00 h
Utorok8,00 h - 15,00 h
Streda8,00 h - 17,00 h
Štvrtoknestránkový deň 
Piatok8,00 h - 11,30 h