Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2019

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2019 sa vykoná v nasledujúcich termínoch o 12:00, dvojminútovým stálym tónom sirény.
1.polrok 11.1. 8.2. 8.3. 12.4. 10.5. 14.6.
2.polrok 12.7. 9.8. 13.9. 11.10. 8.11. 13.12.
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky

Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látkyNebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. ...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch ruší dňom 05. 08. 2019 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra ...

Odporúčania pre obyvateľstvo

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkochruší dňom 03. 09. 2018 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať ...

Informácia pre dotknutú verejnosť - – Sloveca, Sasol Slovakia

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ  - v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ...

Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.

Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ

Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...