Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

23.09.2020 15:30

Materiálov

10

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 23.09.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 14.09.2020 14:28
Správa o kontrolnej činnosti za I.polrok 2020 16.09.2020 10:43
Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2020 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2020 14.09.2020 15:44
Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2020 14.09.2020 15:44
Konsolidácia mesta za rok 2019, Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2019 14.09.2020 15:44
Správa audítora ku KÚZ Mesta Nováky 2019 17.09.2020 13:14
Prepočet sadzieb na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.09.2020 15:45
Prepočet sadzieb na daň z nehnuteľností 14.09.2020 15:45
Informácia o rozpočtových opatreniach primátora a nové rozpočtové opatrenia na rok 2020 16.09.2020 12:54
Závery z komisie výstavby zo dňa 08.07.2020 a 25.08.2020 16.09.2020 13:59