Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok
Prihlásenie do rozpravy
Materiálov: 13
Program
Hlasovanie
Uznesenia
Zápisnica
Predložené materiály na rokovanie MsZ 06.05.2024 16:00
Názov Dátum Dokument
Pozvánka 29.04.2024 13:20
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 29.04.2024 13:24
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2023 30.04.2024 08:08
Záverečný účet mesta za rok 2023 29.04.2024 13:26
Použitie rezervného fondu v roku 2024 29.04.2024 13:28
Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ, CVČ za rok 2023 29.04.2024 14:05
Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2023 29.04.2024 13:41
Rozpočtové opatrenia na rok 2024 06.05.2024 11:28
Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev - Farnosť Nováky na rok 2024 29.04.2024 13:43
Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky na povinné predprimárne vzdelávanie 29.04.2024 13:44
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 29.04.2024 13:46
Závery z komisie výstavby 29.04.2024 13:57
Rôzne 29.04.2024 13:47
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA