Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

17.03.2020 15:30

Materiálov

16

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 17.03.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 10.03.2020 14:48
Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby 10.03.2020 14:49
Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie 10.03.2020 14:50
Pridelenie dotácie pre ZO SZZP Nováky na rok 2020 10.03.2020 14:50
Návrh na pridelenie dotácie na náklady využité na zabezpečenie sociálneho bývania a verejnoprospešné účely mesta na rok 2020 10.03.2020 14:50
Žiadosť o odpustenie nájmu_Kaderníctvo Melánia 10.03.2020 14:51
Žiadosť o odkúpenie bytu 10.03.2020 14:51
Uzatvorenie nájmu na dobu neurčitú 10.03.2020 14:51
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ 10.03.2020 14:54
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZUŠ 10.03.2020 14:55
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ 10.03.2020 14:56
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ 10.03.2020 14:57
Informácia o RO primátora za rok 2019 10.03.2020 15:00
Informácia o RO primátora _požiadavky 10.03.2020 15:01
Návrh na RO 10.03.2020 15:02
Závery komisie výstavby 10.03.2020 15:03