Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

02.12.2019 15:00

Materiálov

0

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 02.12.2019
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.