Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

21.12.2018 15:00

Materiálov

10

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 21.12.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Informácia o ustanovujúcom MsZ 14.12.2018 11:58
Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva 14.12.2018 11:58
Schválenie poslanca MsZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ 14.12.2018 11:59
Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora 14.12.2018 12:00
Zriadenie MsR 14.12.2018 12:00
Zriadenie komisií pri MsZ 14.12.2018 12:00
Zriadenie komisie podľa č. 7 od. 5 zákona o ochrane verejného záujmu 14.12.2018 12:01
Schválenie poslancov MsZ, ktorí budú poverení sobášením 14.12.2018 12:01
Určenie platu primátora 14.12.2018 12:02
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku 14.12.2018 12:02