Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.02.2019 15:30

Materiálov

18

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.02.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 14.02.2019 15:51
Správa o kontrolnej činnosti HK 15.02.2019 12:35
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 14.02.2019 13:46
Stanovisko HK k záverečnému účtu 15.02.2019 12:35
Návrh rozpočtu mesta na rok 2019, 2020, 2021 14.02.2019 13:46
Návrh programového rozpočtu 2019, 2020, 2021 14.02.2019 13:49
Návrh rozpočtu škôl 2019, 2020, 2021 15.02.2019 09:39
Návrh Zásad odmeňovania volených funkcionárov 14.02.2019 13:51
Správa o činnosti MsP 14.02.2019 13:55
Návrh aktualizácie Zásad o poskytovaní darov 14.02.2019 14:47
Návrh dotácií pre športové kluby 14.02.2019 14:32
Návrh dotácií pre voľnočasové organizácie 14.02.2019 14:34
Návrh dotácie pre zväz invalidov 14.02.2019 14:35
Návrh dotácie na zabezpečenie sociálneho bývania 14.02.2019 14:37
Predĺženie nájmu na nebytové priestory 14.02.2019 14:43
Návrh plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2019 14.02.2019 14:28
Program odpadového hospodárstva 15.02.2019 10:28
Závery komisie výstavby 15.02.2019 10:33