Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

24.06.2020 15:30

Materiálov

17

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 24.06.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 17.06.2020 16:08
Návrh VZN mesta Nováky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky 17.06.2020 16:10
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta na rok 2020 17.06.2020 16:10
Návrh na prijatie úveru na financovanie bežných výdavkov v roku 2020 17.06.2020 16:11
Dotácia pre firmu Benet 19.06.2020 11:52
Odpredaj bytu 17.06.2020 16:11
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu škôl na rok 2020 17.06.2020 16:12
Informácia o rozpočtovom opatrení primátora a návrh na rozpočtové opatrenie na rok 2020 17.06.2020 16:16
Správa o činnosti MsP za rok 2019 17.06.2020 16:21
Návrh plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2020 17.06.2020 16:21
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 17.06.2020 16:23
Závery komisie výstavby 17.06.2020 16:24
Prenájom časti mestského pozemku 17.06.2020 16:25
Výsledok verejného obstarávania na zákazku "Oprava oporného múrika a chodníka AS Nováky" 17.06.2020 16:26
Schválenie ZoD na realizáciu stavebných prác per zákazku "Oprava oporného múrika a chodníka AS Nováky" 17.06.2020 16:26
Realizácia výberu dodávateľa na stavebné práce: „Obnova prístrešku v materskej škole“ 17.06.2020 16:27
Schválenie Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác pre zákazku: „Obnova prístrešku v materskej škole“. 18.06.2020 11:30