Oddelenia MsÚ

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu
Styk s orgánmi štátnej správy v trestnoprávnych veciach týkajúcich sa obyvateľov mesta Vybavovanie sociálnych dávok z
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Povoľovanie a vydávanie súhlasov - doprava (dopravné značenie, parkovacie miesta, uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie),
Ekonomické oddelenie
Evidencia majetku mesta Správa dane z nehnuteľnosti Povoľovanie hazardných hier v pôsobnosti mesta Správa miestnych daní
Oddelenie vnútornej správy
Správa majetku mesta- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev Koordinácia aktivačných prác-
Podateľňa
Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec podateľne osobne a sú
Pokladňa
výber poplatkov