Oddelenia MsÚ

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Správa majetku mesta
- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev
Koordinácia aktivačných prác
-
Ekonomické oddelenie
Evidencia majetku mesta Správa dane z nehnuteľnosti Povoľovanie hazardných hier v pôsobnosti mesta Správa miestnych daní
Oddelenie vnútornej správy
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ
- Zabezpečovanie volieb a referend
- Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná,
Podateľňa
Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec podateľne osobne a sú
Pokladňa
výber poplatkov