Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam mesta

Opravné prostriedky možno podať:
  1. proti rozhodnutiam, v ktorých orgán územnej samosprávy rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v správnom konaní (rozhodnutia správneho orgánu);
  2. proti rozhodnutiam mesta v osobitných konaniach, pokiaľ je opravný prostriedok podľa osobitného právneho predpisu prípustný.
Miesto podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať osobne alebo poštou na adresu Mesto Nováky, Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky.

Spôsob podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok sa podáva písomne.

Lehota na podanie opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z osobitného právneho predpisu alebo samotného rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA