Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam mesta

Opravné prostriedky možno podať:

  1. proti rozhodnutiam, v ktorých orgán územnej samosprávy rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v správnom konaní (rozhodnutia správneho orgánu);
  2. proti rozhodnutiam mesta v osobitných konaniach, pokiaľ je opravný prostriedok podľa osobitného právneho predpisu prípustný.

Miesto podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať osobne alebo poštou na adresu Mesto Nováky, Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky.

Spôsob podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok sa podáva písomne.

Lehota na podanie opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z osobitného právneho predpisu alebo samotného rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.