Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností

Všetky žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti resp. iné podania fyzických a právnických osôb sa podávajú sa podávajú v písomnej forme poštou (Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky), osobné doručenie do podateľne MsÚ v Novákoch v čase úradných hodín, elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@novaky.sk.

Mesto Nováky postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj osobitnými predpismi. 

Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak,  lehota na vybavenie podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, je 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.

Pri vybavovaní sťažností mesto postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad o vybavovaní sťažností.