Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta Nováky: Ing. Peter Balák

peter.balak@novaky.sk

0940 636 393Postavenie hlavného kontrolóra

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá MsZ.
 2. Do funkcie ho volí a odvoláva MsZ na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca mestského zastupiteľstva
  2. primátora
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je mesto Nováky
  4. iného zamestnanca mesta Nováky
  5. podľa osobitného zákona

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

 1. Kontrolnou činnosťou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami mesta Nováky.
 2. Kontrolná činnosť vychádza z ustanovení § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór najmä: a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  1. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
  2. predkladá výsledky kontroly priamo MsZ,
  3. kontroluje spôsob vybavenia sťažností a petícií,
  4. upozorňuje na nedodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta Nováky,
  5. predkladá kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
  6. predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  7. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  8. plní ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada mestské zastupiteľstvo.
 3. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta vychádza tiež z ustanovení zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2019
Správa z kontroly „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2016
Zápis zo šetrenia úlohy "Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2016, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015"
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2017
Správa o HK za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Zápis zo šetrenia úlohy „ Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2015, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na zá klade ustanovení VZN č. 5 /2015 “
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015

Kováčová Miroslava 421 46 512 1527 421 940 636 388 421 46 546 1219

Ing. Ličková Lenka 421 46 512 1512 0948 341 201 421 46 546 1219