Hlavný kontrolór

Fotografia ku podstránke: Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta Nováky: Ing. Peter Balák

peter.balak@novaky.sk

0940 636 393Postavenie hlavného kontrolóra

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá MsZ.
 2. Do funkcie ho volí a odvoláva MsZ na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca mestského zastupiteľstva
  2. primátora
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je mesto Nováky
  4. iného zamestnanca mesta Nováky
  5. podľa osobitného zákona

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

 1. Kontrolnou činnosťou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami mesta Nováky.
 2. Kontrolná činnosť vychádza z ustanovení § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór najmä: a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  1. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
  2. predkladá výsledky kontroly priamo MsZ,
  3. kontroluje spôsob vybavenia sťažností a petícií,
  4. upozorňuje na nedodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta Nováky,
  5. predkladá kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
  6. predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  7. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  8. plní ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada mestské zastupiteľstvo.
 3. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta vychádza tiež z ustanovení zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na II. polrok 2024 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na II. polrok 2024
Správa z kontroly použitia dotácií Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly použitia dotácií
Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2024 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2023 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2023
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2022 Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2021 Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 Dokument na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2020 Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2019 Dokument na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2019
Správa z kontroly „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“ Dokument na stiahnutie: Správa z kontroly „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“. Dokument na stiahnutie: Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2017 Dokument na stiahnutie: Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2016 Dokument na stiahnutie: Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2016
Zápis zo šetrenia úlohy "Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2016, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015" Dokument na stiahnutie: Zápis zo šetrenia úlohy
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2017 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2017
Správa o HK za rok 2015 Dokument na stiahnutie: Správa o HK za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 Dokument na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Zápis zo šetrenia úlohy „ Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2015, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na zá klade ustanovení VZN č. 5 /2015 “ Dokument na stiahnutie: Zápis zo šetrenia úlohy „
Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za 
rok 2015, ktoré fyzické a právnické osoby predložili na zá
klade ustanovení 
VZN č. 5 /2015
“
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 Dokument na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015 Dokument na stiahnutie: Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015

Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388

Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA