Matrika

Na matrike vybavíte:

 • rodné listy občanov
 • úmrtné listy občanov
 • sobášne listy občanov
 • určenie otcovstva
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
 • všetko ohľadom sobášov
 • všetko ohľadom úmrtia
 • zápis do osobitnej matriky
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Osobitná matrika
Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, ktorý zabezpečí zápis do osobitnej matriky. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • platný doklad totožnosti

Doba vybavenia: do 3 mesiacov Poplatok: 15 €

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:

 • hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • právoplatné súdne rozhodnutie
 • zmena alebo oprava rodného čísla

Doba vybavenia: do 1 mesiaca Poplatok: bez poplatku

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Žiadateľka podáva žiadosť o zmenu do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu na príslušný matričný úrad kde bolo manželstvo uzavreté. Osobná účasť žiadateľa je potrebná.

Potrebné doklady:

 • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na matrike)
 • platný OP
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu

Poplatok: bez poplatku

Výpisy z matrík
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo je členom rodiny
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona
 • poručníkovi, ak sa o dieťa stará
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona
 • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov

Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznaní verejných listín. Legalizáciu výpisov vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad Prievidza.
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: SP = 7,00 €

Určenie otcovstva
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. Prítomnosť oboch rodičov je nutná.

 • obaja rodičia predložia platný občiansky preukaz
 • rodné listy
 • ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je vdova, úmrtný list bývalého manžel

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Zápis úmrtia do matriky
Je potrebné predložiť:

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

Doba vybavenia: na počkanie

Uzatvorenie manželstva

Obaja snúbenci podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade.  Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.


Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov (platné v čase sobáša)
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • maloletý predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (od 16 do 18 rokov)
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady na uzavretie manželstva v Slovenskej republike:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o osobnom stave
 • sobášny list zaniknutého manželstva, alebo úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad totožnosti

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným opatrením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom v SR. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto ale budúci manžel nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Poplatky:

 • uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt =  30,00 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby = 30,00 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo úradne určenej miestnosti = 100,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom = 100,00 €
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami = 280,00 €
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt = 280,00 €
 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky = 15,00 €
 • vyhotovenie viacjazyčného štandartného formulára podľa osobitného predpisu = 7,00 €

 

 • Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatku bodu 1) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

                 

Sobášne dni a hodiny:
piatok 10:00 hod. – 17:00 hod.
sobota 14:00 hod. – 18:00 hod.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja pripadajúce na piatok a sobotu sú nesobášne dni.

Doba vybavenia: - na počkanie
Poplatky: podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Kontakt:
Tel.: +421 940 636 389
E-mail: darina.hudecova@novaky.sk

Žiadosť o spísanie zápisnice o určení otcovstva Dokument na stiahnutie: Žiadosť o spísanie zápisnice o určení otcovstva
Oznámenie o rozvode manželstva Dokument na stiahnutie: Oznámenie o rozvode manželstva
Žiadosť o zápis do osobitnej matriky – narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva Dokument na stiahnutie: Žiadosť o zápis do osobitnej matriky – narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva
Žiadosť o vydanie – rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, osvedčenia o rodnom čísle Dokument na stiahnutie: Žiadosť o vydanie – rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, osvedčenia o rodnom čísle
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA