Prednosta MsÚ

Fotografia ku podstránke: Prednosta MsÚ

Miština Marián

 

O funkcii prednostu MsÚ:

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčastňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ

dbá na efektívnu organizáciu práce oddelení MsÚ

zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu

zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky

zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta

dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení

reaguje na interpelácie poslancov

navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ

stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov MsÚ a utvára im vhodné pracovné podmienky

prijíma podávanie sťažností

Primátor
Ing. Adamec Branislav 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Miština Marián 421 46 512 1513
421 948 858 212
Sekretariát, podateľňa
Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA