Kontakt

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Správa majetku mesta
- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev
Koordinácia aktivačných prác
-
Ekonomické oddelenie
Evidencia majetku mesta Správa dane z nehnuteľnosti Povoľovanie hazardných hier v pôsobnosti mesta Správa miestnych daní
Kancelária primátora
organizovanie a príprava pracovného programu primátora, vybavovanie e-mailovej a písomnej korešpondencie primátora, prijímanie návštev a hostí, zabezpečovanie
Stavebné oddelenie
Vykonáva činnosti v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – predovšetkým stavebné
Oddelenie vnútornej správy
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ
- Zabezpečovanie volieb a referend
- Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná,
Sociálne oddelenie
poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Školstvo
Školský úrad pre obce združené v SOÚ v Novákoch vykonáva štátnu správu v školstve v
Mestská polícia Nováky
zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov, spolupôsobiť pri
Podateľňa
Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec podateľne osobne a sú
Pokladňa
výber poplatkov
Matričný úrad