Realizované projekty

„Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky“.

V roku 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečujú ochranu mesta Nováky pred povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.Protipovodňové opatrenia boli súčasťou rozsiahleho projektu s názvom:POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM,ktorý ...

Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky už začala

„V decembri 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečia ochranu mesta Nováky pred  povodňami. Protipovodňové opatrenia  sú súčasťou rozsiahleho  projektu s názvom: POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM, ktorý zastrešuje Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, ...

Rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nováky

Mesto Nováky rekonštruovalo ďalšiu časť verejného osvetlenia.Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečil kvalitný svetelno-technický stav sústavy verejného osvetlenia a zvýšila sa kvalita života v meste Nováky, modernizovali a unifikovali sa svietidlá, usporila sa elektrická energia, zvýšila sa bezpečnosť obyvateľstva na komunikáciách.Projektom Rekonštrukcia verejného ...

Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze

Ako sme už viackrát informovali, Mesto Nováky sa postupne snaží obnoviť Kaplnku sv. Juliany. Ak pôjdete po ceste 1/64 cez Nováky, nezabudnite sa aspoň pohľadom pristaviť na tejto národnej kultúrnej pamiatke, nachádzajúcej sa na starom nováckom cintoríne ...

Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“

V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“, ktorý bol podporený zo štátneho rozpočtu SR, v rámci prevencie kriminality, sumou 12 000,- EUR. Celkové náklady na projekt boli 16 874,- ...

Projekt celkovej obnovy kaplnky sv. Juliány v Novákoch

Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. A. Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 855/0 a názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do 1/3 devätnásteho ...

Projekt “Zelené Nováky“ podporený z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis

Od konca roku 2013 do mája 2014 sa v meste Nováky uskutočňovali práce na projekte Zelené Nováky, ktorý bol podporený sumou 6 090,- EUR z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis. Cieľom grantového programu ...

Projekt Územný plán mesta Nováky, zmeny a doplnky č.5 realizovaný v roku 2012

Mesto Nováky aktualizovalo v roku 2012 územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Nováky, t.j. Územný plán mesta Nováky zmeny a doplnky č.5. Celkové náklady na aktualizáciu Územného plánu mesta Nováky, zmeny a doplnky č.5 (ďalej len ÚPN ZaD č.5) boli 9 980,-EUR. Mesto Nováky podalo ...

Zmena vykurovania v rímskokatolíckom kostole Nováky podporená nadáciou Slovenských elektrárni.

Projekt “Zmena vykurovania v Rímskokatolíckom kostole v Novákoch“ bol podporený z grantového programu EKO – obec, nadačného fondu Slovenských elektrárni v nadácii Pontis V roku 2012 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Novákoch realizovala zmena vykurovania. Pôvodne bol rímskokatolícky kostol (RKK) ...

Program obnovy budovy kúrie v Novákoch aktivity zrealizované v rokoch 2010, 2011 a 201

Budova kúrie zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. ÚPZF 856/0, ktorá sa nachádza na Námestí SNP 174/23 je jedna z mála pomerne zachovalých historických pamiatok v Novákoch. Pokiaľ by sa mala uchovať aj pre budúcnosť je ...