Mestské ocenenia

Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky

Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky v platnom znení sa menia nasledovne:

V článku II. ods. 5. sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením:
O udelení ocenenia rozhoduje Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, po predchádzajúcom prerokovaní v Komisii na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení.
Za rok sa môžu udeliť maximálne 7 ocenení.

Záverečné ustanovenie
Aktualizáciu Zásad o udeľovaní ocenení mesta Nováky schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 26. 09. 2016, uznesenie č. 437/2016.


Podľa Zásad o udeľovaní ocenení mesta Nováky sú stanovené druhy ocenení a podmienky na ich udelenia:

Čestné občianstvo mesta Nováky
osobám, ktoré nemajú v meste Nováky trvalý pobyt a ktoré sa mimoriadnym spôsobom alebo mnohoročnou významnou činnosťou zaslúžili o rozvoj mesta a života jeho obyvateľov, o šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Nováky
Za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, významnú reprezentáciu mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a pod., za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i zahraničí

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť  na adresu:
Mestský úrad Nováky
Sekretariát primátora
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

sekretariat@novaky.sk

Predložené návrhy posudzujú komisie pri MsZ a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Návrh na udelenie ocenenia - Cena mesta Nováky Dokument na stiahnutie: Návrh na udelenie ocenenia - Cena mesta Nováky
Návrh na udelenie ocenenia - Čestné občianstvo mesta Nováky Dokument na stiahnutie: Návrh na udelenie ocenenia - Čestné občianstvo mesta Nováky
Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky Dokument na stiahnutie: Zásady
o udeľovaní ocenení mesta Nováky
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA