Mestské ocenenia

Návrh na udelenie ocenenia - Cena mesta Nováky
Návrh na udelenie ocenenia - Čestné občianstvo mesta Nováky
Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky
Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky

Zásady o udeľovaní ocenení mesta Nováky v platnom znení sa menia nasledovne:

V článku II. ods. 5. sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením:
O udelení ocenenia rozhoduje Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, po predchádzajúcom prerokovaní v Komisii na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení.
Za rok sa môžu udeliť maximálne 7 ocenení.

Záverečné ustanovenie
Aktualizáciu Zásad o udeľovaní ocenení mesta Nováky schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 26. 09. 2016, uznesenie č. 437/2016.

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta Nováky


Do 30. 09. 2016 môžu občania podávať svoje návrhy na jednotlivcov alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Nováky.

Podľa Zásad o udeľovaní ocenení mesta Nováky sú stanovené druhy ocenení a podmienky na ich udelenia:

Čestné občianstvo mesta Nováky
osobám, ktoré nemajú v meste Nováky trvalý pobyt a ktoré sa mimoriadnym spôsobom alebo mnohoročnou významnou činnosťou zaslúžili o rozvoj mesta a života jeho obyvateľov, o šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Nováky
Za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, významnú reprezentáciu mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a pod., za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i zahraničí

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 30. 09. 2016 na adresu:
Mestský úrad Nováky
Sekretariát primátora
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

sekretariat@novaky.sk

Predložené návrhy posudzujú komisie pri MsZ a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.