Archív (zmluvy, faktúry, objednávky)

Archív zverejnených dokumentov do roku 2012.
Po roku 2012 sa všetky povinné dokumenty zverejňujú na stránkach DigitalneMesto.sk

Zmulvy Faktúry Objednávky
Názov Zverejnené Dokument
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/11/2012 31.12.2012
Papiernictvo a textil, Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.12.2012
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. D/09/147486001 17.12.2012
Servisná zmluva SE_05.4_12 12 17.12.2012
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 14.12.2012
Dodatok č. 5 l Flotilovej poistnej mluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080061461 14.12.2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č.294 10.12.2012
Darovacia zmluva - Lenka Štangová 10.12.2012
Zmluva č. 18/2012 o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti 03.12.2012
Príloha č.16 k obchodnej zmluve č.306200043 30.11.2012
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8020061207 zo dňa 19.12.2007 30.11.2012
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce, Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.11.2012
Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 21.11.2012
Darovacia zmluva - Tatiana Cagáňová 21.11.2012
Zmluva o dielo č.01/11/2012 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 20.11.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP-2012/Pa/13/BT uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Občianskeho Zákonníka, medzi zmluvnými stranami 15.11.2012
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 39 ods. 1 Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom / autorský zákon / medzi zmluvnými stranami 13.11.2012
Dohoda o užívaní verejného priestranstva 13.11.2012
Darovacia zmluva - Mária Paulíková 13.11.2012
Darovacia zmluva - Marta Marková 13.11.2012
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA