Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydal primátor mesta Nováky internú smernicu č. 7/2019 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa, je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór mesta Nováky Ing. Peter Balák.

 Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

- osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra v budove Mestského úradu, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky

- písomne na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Nováky

Mesto Nováky

Nám. SNP 349/10

972 71  Nováky

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

- elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Nováky: peter.balak@novaky.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

 

Interná smernica č. 7/2019 Dokument na stiahnutie: Interná smernica č. 7/2019
príloha - oznámenie protispoločenskej činnosti Dokument na stiahnutie: príloha - oznámenie protispoločenskej činnosti
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA