Prenájom nebytových priestorov

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019

...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytovéhopriestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 06/2019

Znenie výzvy č. 6/2019 v prílohe. ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019

Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2019

Znenie výzvy č. 5/2019 v prílohe ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019 ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie prevádzky materského ...