Prenájom nebytových priestorov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytovéhopriestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 06/2019

Znenie výzvy č. 6/2019 v prílohe. ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019

Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2019

Znenie výzvy č. 5/2019 v prílohe ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019 ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie prevádzky materského ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Mesto Nováky má zámer prenajať časť nebytového priestoru, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 2527 pre k.ú. Nováky ako- priestor č. 5 vo vchode č. 2 na prízemí obytného domu súp.č. 125 na parc.č. C KN 16- spoluvlastnícky podiel ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Dňa 09. 04. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2019

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2019. ...