Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 10.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Dušana Oršulu a Anny Oršulovej obaja bytom Nováky vo veci vydania súhlasu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 11.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 05.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od Richarda Pišťáneka, Lazany a Ing. Róberta Matiaška, Bojnice v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 03.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti PATIO, s.r.o., A. Hlinku 86, Nováky vo veci vydania súhlasu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 03.03.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od Základnej školy Nováky, Pribinova 123/9, Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 25.02.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 23.02.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od Romana Babaríka a manželky Miriam, Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 20.01.2021 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti JUROC s.r.o., Nám. SNP 639/22, Nováky vo veci vydania súhlasu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 25.11.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Radoslava Stúpala a manželky Lucie Stúpalovej obaja bytom Nováky vo veci vydania ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Dňa 20.11.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo veci ...