Správne konania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 19.04.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Matúša Valachoviča ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 13.04.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Mesta Bojnice, Mestský úrad, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice vo veci vydania ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

 Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

Dňa 21. 02. 2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 17.02.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Štefánie Oršulovej bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 18.10.2016 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jozefa Floreka a p. Jána Floreka bytom Nováky vo veci vydania ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 12.10.2016 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Martina Poništiaka, Nováky a Juraja Kardiana, Žabokreky nad Nitricou vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Dňa 07.09.2016 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od Michaely Kohútovej – Salón MICHAELA, Jilemnického 144/10, Nitrianske Rudno vo veci ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 21.03.2016 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť spoločnosti Real Project, s.r.o., Šimonovská 559/2, Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

Dňa 10.03.2016 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo veci vydania ...