Právomoci a kompetencie mesta

a) Spôsob zriadenia mesta 

Mesto Nováky bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

b) Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie mesta (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosrávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)