Odpady

Mesto Nováky vyzýva občanov o dodržiavanie VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Držitelia odpadu, ktorí uložia objemný odpad, odpad zo zelene a drobný stavebný odpad v rozpore s týmto VZN sa dopúšťajú priestupku a môžu byť pokutovaní.

OBJEMNÝ ODPAD je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné zložky, napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace, stoličky, podlahové krytiny, linolea, koberce a pod. Objemný odpad je možné uložiť výhradne len do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestňované v meste podľa stanoveného harmonogramu. V prípade, že na stojisku nie je umiestnený veľkoobjemový kontajner, je zakázané uložiť objemový odpad na stojisko. V tomto prípade je potrebné si zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora. Do objemového odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kvety, kamene, ďalej papier, sklo, plasty, kovy a pod.), stavebný materiál (sadrokartón, stavebná suť, tehly, omietka, kabeláž, drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky a pod.). Stavebný materiál je zakázané ukladať do veľkoobjemových kontajnerov. V prípade porušenia zákazu ukladania objemového odpadu mimo veľkoobjemového kontajneru, alebo uloženia stavebného materiálu do objemového odpadu, môže byť uložená pokuta až do výšky 166 €.

ODPAD ZO ZELENE sa môže uložiť od marca do novembra na stojiská vedľa veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú označené. Konáre zo stromov a kríkov upravené na dĺžku max. 2m musia byť uložené samostatne a nemôžu byť zmiešané s inými odpadmi. Ostatný odpad zo zelene (odpad z kosenia, zostatky rastlín, lístie, kvety) musí byť uložený samostatne a nemôže byť zmiešaný s inými odpadmi. Stanovištia na konáre a zvlášť na ostatný odpad zo zelene sú označené tabuľkami. Odpad zo zelene sa môže uložiť na stanovištia výlučne posledný víkend príslušného kalendárneho mesiaca. Ukladanie odpadu zo zelene v iný termín je zakázané. Ak občanovi vznikne odpad zo zelene v inom období ako je povolené jeho uloženie na stojisku, je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora. V prípade porušenia zákazu bude uložená pokuta do výšky 166 €.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – fyzickej osobe, ktorej vznikne drobný stavebný odpad (sadrokartón, stavebná suť, tehly, omietka, kabeláž, drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky a pod.) je povinná zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz drobného stavebného odpadu do zberného dvora.

Vážení občania. Nedodržiavaním zásad nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, umiesťovaním odpadu na čierne skládky, netriedením odpadu, nielenže porušujete VZN a môže Vám byť uložená pokuta, ale prispievate aj k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami, pretože tieto musia byť vynaložené na likvidáciu čiernych skládok a upratovanie verejných priestranstiev.

 

OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2023 Dokument na stiahnutie: OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2023
Termíny na vývoz vyseparovaných zložiek KO - Nováky rok 2024 Dokument na stiahnutie: Termíny na vývoz vyseparovaných zložiek KO - Nováky rok 2024
Spôsob triedenia odpadu Dokument na stiahnutie: Spôsob triedenia odpadu
Harmonogram vývozu vyseparovaných zložiek Nováky 2022 Dokument na stiahnutie: Harmonogram vývozu vyseparovaných zložiek Nováky 2022
V Novákoch začíname triediť kuchynský odpad Dokument na stiahnutie: V Novákoch začíname triediť kuchynský odpad
Mapa-zoznam stojísk 1100l kontajnerov na separovaný zber odpadu Dokument na stiahnutie: Mapa-zoznam stojísk 1100l kontajnerov na separovaný zber odpadu
Mapa- zoznam stojísk VOK a bioodpad Dokument na stiahnutie: Mapa- zoznam stojísk VOK a bioodpad
Zberňa odpadov Dokument na stiahnutie: Zberňa odpadov
Stlač odpad ušetríš Dokument na stiahnutie: Stlač odpad ušetríš
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA