Odpady

Mesto Nováky vyzýva občanov o dodržiavanie VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Držitelia odpadu, ktorí uložia objemný odpad, odpad zo zelene a drobný stavebný odpad v rozpore s týmto VZN sa dopúšťajú priestupku a môžu byť pokutovaní.

OBJEMNÝ ODPAD je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné zložky, napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace, stoličky, podlahové krytiny, linolea, koberce a pod. Objemný odpad je možné uložiť výhradne len do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestňované v meste podľa stanoveného harmonogramu. V prípade, že na stojisku nie je umiestnený veľkoobjemový kontajner, je zakázané uložiť objemový odpad na stojisko. V tomto prípade je potrebné si zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora. Do objemového odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kvety, kamene, ďalej papier, sklo, plasty, kovy a pod.), stavebný materiál (sadrokartón, stavebná suť, tehly, omietka, kabeláž, drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky a pod.). Stavebný materiál je zakázané ukladať do veľkoobjemových kontajnerov. V prípade porušenia zákazu ukladania objemového odpadu mimo veľkoobjemového kontajneru, alebo uloženia stavebného materiálu do objemového odpadu, môže byť uložená pokuta až do výšky 166 €.

ODPAD ZO ZELENE sa môže uložiť od marca do novembra na stojiská vedľa veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú označené. Konáre zo stromov a kríkov upravené na dĺžku max. 2m musia byť uložené samostatne a nemôžu byť zmiešané s inými odpadmi. Ostatný odpad zo zelene (odpad z kosenia, zostatky rastlín, lístie, kvety) musí byť uložený samostatne a nemôže byť zmiešaný s inými odpadmi. Stanovištia na konáre a zvlášť na ostatný odpad zo zelene sú označené tabuľkami. Odpad zo zelene sa môže uložiť na stanovištia výlučne posledný víkend príslušného kalendárneho mesiaca. Ukladanie odpadu zo zelene v iný termín je zakázané. Ak občanovi vznikne odpad zo zelene v inom období ako je povolené jeho uloženie na stojisku, je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu do zberného dvora. V prípade porušenia zákazu bude uložená pokuta do výšky 166 €.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – fyzickej osobe, ktorej vznikne drobný stavebný odpad (sadrokartón, stavebná suť, tehly, omietka, kabeláž, drobné zmesi betónu, dlaždíc, keramiky a pod.) je povinná zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz drobného stavebného odpadu do zberného dvora.

Vážení občania. Nedodržiavaním zásad nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, umiesťovaním odpadu na čierne skládky, netriedením odpadu, nielenže porušujete VZN a môže Vám byť uložená pokuta, ale prispievate aj k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami, pretože tieto musia byť vynaložené na likvidáciu čiernych skládok a upratovanie verejných priestranstiev.

 

V Novákoch začíname triediť kuchynský odpad
Štandardy zberu odpadov v meste Nováky v roku 2020
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020
Harmonogram vývozu vyseparovaných zložiek Nováky 2021
Mapa-zoznam stojísk 1100l kontajnerov na separovaný zber odpadu
Mapa- zoznam stojísk VOK a bioodpad
Zberňa odpadov
Stlač odpad ušetríš