O Novákoch

Nováky od najstarších čias po súčasnosť.

Zatiaľ najstaršia doložená správa o existencii Novák je vo vzácnej Zoborskej listine z r. 1113, potvrdenej kráľom Kolomanom (1095 - 1116), a to v súvislosti s vymedzením Opatoviec, majetku Zoborského opátsva sv. Hypolita. Ako prirodzená hranica sa uvádza potok Istobenica. Súčasné Nováky sa spomínajú pod názvom veľmi blízkym terajšiemu: NOUAC.
Všetky vtedajšie danosti geografické, ekonomické i politické podporujú presvedčenie, že "villa Nouac", teda na tie časy pomerne dobre organizovaný konglomerát menších osád, bola významnou občinou. Vo svojej dobe predstavovala prirodzené centrum celého údolia rieky Nitry od východných svahov Lelovských vŕškov až po úpätie pohoria Vtáčnik. Najbližšie sídliská podľa Zoborskej listiny na severe boli Opatovce, Kocúrany a Koš, na juhu Kostoľany, na západe Račice. Ďalšie osady, ako Dolné (Malé) a Horné (Veľké) Lelovce, Malá (Štefanova) a Veľká (Kňazova) Lehota i Sebedražie vznikli oveľa neskôr - nehovoriac už o Podhradí - z malých usadlostí, ktoré posilnila osídľovacia činnosť, vychádzajúca na popud vrchnosti práve z Novák.

Osídlenie oblasti Novák je však prastaré. Svedčí o tom skutočne unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p. n. l.) v uhoľnom sloji Bane Mier, žiaľ vedecky nepreskúmaný a nezachovaný, pretože ho nevedomé ľudské ruky vzápätí po objave zničili.
Veľmi zreteľné archeologické stopy osídlenia nováckej lokality siahajú až do mladšej doby bronzovej (1200 - 800 p. n. l.). Výskyt nálezov z tohto obdobia poukazuje na existenciu roztrúsených malých osád, gravitujúcich k potoku Lehota. Svedčia o tom vyslovene náhodné, ale významné objavy mohýl pri orných prácach v jeseni 1888 a popolnicového pohrebiska v jeseni 1889. Nálezy stôp prastarého života a kultúry poznáme zásluhou nováckeho zemepána baróna Františka Rakovszkého ,ktorý bol vášnivým zberateľom historických pamiatok a zanieteným archeológom-amatérom. Svoje objavy podrobne publikoval a všetky predmety odovzdal Maďarskému národnému múzeu v Budapešti. Sú medzi nimi urny priemeru 15 - 47 cm, menšie hlinené vypálené nádoby, kamenné kresadlo, ihlice do vlasov až 32 cm dlhé, nôž, náramky, prsteň a ozdobné krúžky - všetko z bronzu. Lokality troch nálezísk dokazujú, že vtedajší človek sa vyhýbal toku rieky Nitry a dával prednosť vzdialenejším, vyššie položeným miestam. Zrejme Nitra, v tom čase oveľa bohatšia na vodu, najmä na jar a na jeseň dokázala poriadne strpčiť život vtedajším ľuďom.

NA ĎALŠÍ SIGNÁL Z NOVÁCKEJ MINULOSTI treba nám čakať vyše poldruha tisícročia. Je to vzácny nález kostrového hrobu z čias Vel'kej Moravy pri vtoku Lehoty do Nitry. Výrazne dokumentuje, že osídlenie v 8. a 9. storočí nášho letopočtu sa definitívne posunulo do centra nížiny.

Nováky teda existovali a vd'aka svojej polohe iste mali aj značný regionálny význam už v období našej prvej štátnosti. Dôležitú úlohu tu hral aj rozsiahly pevnostný systém na Vyšehrade, vzdialenom vzdušnou čiarou iba 25 km, ako aj situovanie občiny na dôležitej cestnej komunikácii z Ponitria do Turca. Je reálny predpoklad, že vd'aka tomu vtedajšie Nováky neobišla nijaká významná udalosť celokrajského rázu. Za takú treba považovať nástup kresťanstva, ktoré tu zapúšťalo korene už pred príchodom byzantskej misie Konštantína a Metoda. Veď na severe v Turci pôsobili škótsko-írski misionári v čase, keď sa na juhu v Nitre rozvíjalo ohnisko franskej misie.

PO PÁDE VEĽKEJ MORAVY trvalo najmenej celé storočie, kým sa odvážili do našej oblasti prenikať Staromad'ari. Prekážkou im bola nielen nespôsobilosť bojovať medzi horami a bažinami, ale aj dômyselný systém opevnení a zásekov, ktorých uzlami boli Skačany, Vestenice a Račice. Aj na území chotára terajšej Lehoty pod Vtáčnikom bola pevnôstka na bezprostrednú ochranu Novák. Prechodným administratívnym centrom celého kraja boli v tom čase Diviaky nad Nitricou, vojenskou oporou rozsiahla pevnosť Vyšehrad.

NA ZAČIATKU 11. STOROČIA siahali maďarské stráže len po Uherce. O storočie nato objavuje sa v Zoborskej listine po prvý raz "villa Nuoac". V neskorších materiáloch prichádza tento názov aj ako Nowacz čiže "novač", teda niečo nové. Týmto názvom sa vyjadruje nové a už definitívne osídlenie, resp. posunutie sídlisk zo stredného toku Lehoty na širšiu rovinu k rieke Nitre do okolia dosť strmého návršia, na ktorom podl'a oprávnených hypotéz už v 12. storočí stála sakrálna stavba.

Roztrúsené osídľovanie sa však posunulo aj na sever. Do tohto obdobia by sme mohli zaradiť obilnú zásobnicu, ktorú odkryl na jar 1961 Anton Štanga pri vyrovnávaní plochy na podlahu liahne kureniec v severnej časti dvora nováckeho jednotného roľníckeho družstva. Nádoba, už značne porušená, mala priemer 50 cm. Nebola zo zeme vyňatá a zostala teda zachovaná a nepreskúmaná pod vrstvou betónu...

Tretím centrom osidlenia bola lokalita Priedavky - okolie dnešného administratívneho centra Bane Nováky. Tu, na území severnej časti terajšej Ulice Sama Chalupku, bol aj najstarší známy novácky cintorín.

VÝZNAMNÝM MEDZNÍKOM V HISTÓRII OBCÍ A MIEST je erigovanie samostatnej farnosti. Kedy vznikla novácka, nie je listinnými materiálmi doložené. Némethy Ludovicus v Series porochiarum et parochorum arcidioecesis Strigonniensis (1894) uvádza, že Nováky sú "antiqua parochia, quae iam ante an. 1149 erecta fuisse dicitur" (stará farnosť, ktorá bola založená už asi pred rokom 1149). O historickom prameni však nehovorí. Zachované kanonické vizitácie z 18. a 19. storočia, opierajúc sa o vizitácie z predchádzajúcich období označujú farnosť ako "perantiqua" (prastará) a zdôrazňujú, že mala postavenie praepozitúry - prepoštstva.

Práve existencii nováckej farnosti ďakujeme aj za ďalšiu listinne doloženú zmienku o Novákoch. V súpise pápežských desiatkov v rokoch 1332 - 1337 "parochus Martinus de Nuoac" - farár Martin z Novák - vyhlasuje, že jeho fara má ročný príjem z desiatkov obilia jednu marku striebra. Bolo to dosť, či málo? Na porovnanie: prievidzská fara mala o štvrť marky viac, diviacka a vestenická o pol marky viac.

KEĎ SA UHORSKO KONCOM 11. STOROČIA ÚZEMNE SKONSOLIDOVALO, stali sa Nováky - dovtedy slobodné a nezávislé - kráľovským majetkom, spravovaným až do r. 1321 z Prievidzského hradu. Po jeho zániku prešla správa Novák pod Bojnický hrad, no už po troch desaťročiach dostala sa obec pod vládu pánov Sivého Kameňa, ktorý bol krátko predtým dobudovaný. Sivý Kameň, a teda aj Nováky stali sa však v rokoch 1387 - 1395 majetkom kráľa Žigmunda. Ten v roku 1395 daroval hrad s okolím palatínovi Leustachovi z Jelšavy, ktorý v tom istom roku zomrel a jeho dedičstvo až do r. 1429 si podržali jeho synovia Juraj a Peter.

Päť rokov prešlo, kým Žigmund rozhodol o novom majiteľovi. Vzhľadom na osobné zásluhy stal sa ním r. 1434 Gregor Majthényi. Jeho potomkovia si asi po sto rokoch zvolili za svoje trvalé sídlo Nováky a v priamej línii tu žili až do polovice 20. storočia. Paralelne s ich osudmi a konaním sa vyvíjali aj neskoršie dejiny Novák.

ĎALŠIE DEJINY NOVÁK V PREHĽADE

1383 kráľovná Mária vo výsadnej listine mestu Prievidza zakazuje remeselníkom usadzovať sa v okolitých obciach s výnimkou Bojníc a Novák. V tom čase žije už v Novákoch malopočetná skupina nemeckých kolonistov.
1395 kráľ Žigmund povyšuje novácke richtárstvo na dedičnú škultéciu. Nováky sa nazývajú oppidum = mestečko a sú povinné voči vrchnosti len peňažitými dávkami, robotami nie.
1431 a 1434 nezriadené húfy husitov vyrabovali obec. 1470 a 1472 poľské vojská vyrabovali a podpálili viac usadlostí.
1533 bandy Jána a Rafaela Podmanického časť obce vydrancovali a zapálili, vyrabovali aj majthényiovskú hrobku pod kostolom. Pri kostolnom múre postrieľali 32 vzdorujúcich nováckych sedliakov.
1549 Paulus de Nowak bol prvý Nováčan zapisáný na viedenskej univerzite.
1560 farár Georgius prestúpil na luteranizmus a opustil Nováky. Obec i Majthényiovci zostali verní katolicizmu, ale fara zostala 70 rokov bez kňaza.
1601 v bitke Bočkayových hajdúchov so sedliackym oddielom medzi Novákmi a Laskárom zahynulo vyše 100 sedliackych obrancov. Nasleduje veľký hospodársky úpadok obce.
1608 v obci je len 6 obývaných usadlostí.
1626 Mansfeldovi žoldnieri vyrabovali Nováky. Protestantskí Prievidžania odvliekli väčšinu obilia a dobytka, navyše vyplienili aj kostol.
1630 Andreas Novak, prvý katolícky farár po reformácii.
1631 a 1663 Turci vyplienili a podpálili obec.
1671 paša Jusuf posiela nováckej obecnej rade výhražný list.

TAKTO NÁM PÍSAL TURECKÝ GENERÁL:

My Jusuf ispaja, sídliaci v Nových Zámkoch, váš pán!
Vy novácki richtári, falošní, neposlušní, odporní psi. Prečo tak dlho otáľate ku mne prísť? Ak sa chcete podrobiť, príďte spolu s človekom, ktorý vám donesie tento list. Ak sa nechcete podrobiť, dajte mi to určite vedieť, aby som aj ja potom vedel, čo mám robiť.
Pretože, ak sa nepodrobíte, musíte vedieť, že bude s vami zle ako so psami. Ak neposlúchnete, stanete sa otrokmi. Potom nehovorte, že som vás nevaroval.
Som zvedavý, kto vás vyslobodí spod mojej ruky, či už budete bývať v dedine alebo murovanom zámku.

Dátum Nové Zámky anno 1671.

1700 - 1703 na mieste starého románsko-gotického kostola postavený nový v klasicistickom slohu. Pôvodná veža zostala, dobudovaná bola však až v roku 1723.
1703 a 1708 v bojoch medzi cisárskymi vojskami a kurucmi Nováky z väčšej časti vypálené.
1710 kuruci popravili bratov Jána a Štefana Škuľavého v Horných Lelovciach.


1784 Nováky: v 60 domoch žije 131 rodín, celkove 597 ľudí. Horné Lelovce: v 25 domoch žije 176 ľudí. Laskár: v 24 domoch žije 39 rodín, celkove 208 ľudí.
1812 pri kostole bola postavená nová škola aj s bytom pre rodinu učiteľa.
1817 prestalo sa pochovávať pri kostole. Nový cintorín bol založený na severnom okraji Novák pri kráľovskej ceste.
1830 v nováckom chotári sa začínajú pestovať zemiaky. V obytnom dome bola núdzovo zriadená židovská synagóga.
1831 v Novákoch žije 673, v Horných Lelovciach 232 a v Laskári 159 obyvateľov. Školu zo 66 nováckych školopovinných detí navštevuje pravidelne 13, z 28 hornolelovských 3, teda spolu z 94 iba 16.
1864 zomrel farár Pavol Gálik, rodák z Domaniže, horlivý a učený kňaz. V Novákoch účinkoval 42 rokov.
1865 v obci sa usadzuje prvý rituálny židovský mäsiar Akiba Fischhoff, tak sa totiž rozrástla židovská komunita, že ho veľmi potrebovala.
1870 Výstavba novej židovskej synagógy.
1875 po prvý raz sa väčšina majthényiovského majetku v Novákoch dostáva do židovského prenájmu (Salamon Weinreb).

ŽIDIA V NOVÁKOCH

V roku 1820 sa usadil v obci Áron Jelinek, po krátkom čase sa vysťahoval. Samuel Skrek, obchodník s drevom v roku 1835. Jakub Weiss, mäsiar v roku 1840. Filip Rosenthal, rabín, Dezider Neumann, hodinár, Siqmund Lewien, pekár, Šimon Haas, krčmár a Arnold Schanzer, obuvník v roku 1845. Adam Fischer, krčmár v roku 1848. Alexander Gusmann, krčmár, mäsiar, Pinkes Finkelstein, krčmár v roku 1850. Leopold Fried, obuvnik a pekár macesov v roku 1852. Sikmund Rosenthal, obchodník, Akiba Fischhoff, rituálny mäsiar v roku 1865. Salamon Weinreb, prenájomca veľkostatku v roku 1875. Samuel Grossmann, krčmár a obchodnik s drevom, Šimon Bock, prenájomca veľkostatku v roku 1890. Ignác Salzer, obchodník a krčmár v roku 1895. Adolf Donner, obchodník v roku 1905. David Bock krčmár v roku 1910. Horné Lelovce: Samuel Wlcsek, mäsiar a krčmár, Mária Finkelsteinová, krčmárka v roku 1820.
Laskár: Adolf Reif, obchodník a mäsiar v roku 1870, vzápätí sa však odsťahoval. Jakub Wagmann bol v rokoch 1880 - 1882 správcom veľkostatku.

1882 učiteľské miesto nastúpil Juraj Cincík, vzácny slovenský národovec.
1883 bol založený prvý dobrovoľný hasičský zbor.
1884 - 1888 cholerovej epidémii padlo za obeť najmenej 120 ľudí, väčšinou detí. Posledný hromadný pohreb 14 zomrelých sa konal na Bielu sobotu 1888.
1887 bola založená prvá dedinská hudba.
1890 Dolné Lelovce administratívne pripojené k Novákom, čím chotár vzrástol na 3412 k. j., počet domov na 111 a obyvateľov na 851. Z výnosu pôdy žilo 551 ľudí.
1896 založená židovská škola - jednotriedna.
1898 po predĺžení trate z Veľkých Bielic do Prievidze sa napojili na železničnú dopravu aj Nováky.
1906 Jozef Strnad-Sziklay otvoril rezbársku dielňu. Na výuku mladých odborníkov poskytoval štát osobitné subvencie.
1907 za richtára bol zvolený populárny kandidát Zichyho ľudovej strany Jakub Hagara.
1914 - 1918 svetová vojna. Narukovalo 146 mužov, z nich podľa doterajších zistení sa nevrátilo 32. Návrat vojakov z frontu v novembri 1918 vyústil do výtržností a plienenia židovských obchodov a krčiem.
1918 (10. decembra) český vojenský oddiel demonštratívne prepochodoval cez Nováky, maďarskí žandári pred jeho príchodom opustili obec. Už na druhý deň ich vystriedala štvorčlenná četnícka posádka.
1919 maďarská škôlka a židovská škola boli zrušené.
1921 Nováky s Hornými a Dolnými Lelovcami a Laskárom mali 1372 obyvateľov.
1922 - 1929 v dôsledku narastajúcej biedy a nezamestnanosti odišlo za prácou do zahraničia podľa doteraz zistených údajov 76 ľudí, okrem toho niekoľko desiatok každoročne odchádzalo na sezónne poľnohospodárske práce do Rakúska a Francúzska.
1927 začal účinkovať v Novákoch prvý lekár - MUDr. Jakub Spira.
1928 v auguste sa konali vojenské manévre za účasti letectva.
1929 mimoriadne tuhá zima. Vymrzlo 2103 ovocných stromov.
1930 Nováky napojené na sieť elektrickej energie.
1934 prevzal správu farnosti Gašpar Košťál, demokraticky a sociálne založený kňaz. Zaslúžil sa o vonkajšiu opravu kostola, upevnenie kostolného návršia oporným múrom a o postavenie Kultúrneho domu SKM (1938) a novej farskej budovy (1941).
1936 bola založená miestna pobočka Úverného družstva. Začalo sa s výstavbou dočasných skladov munície severne od Laskára.
1937 založenie potravného družstva NUPOD. Príchod vojenskej posádky.
1938 začala sa výstavba definitívnych muničných skladov v doline Trebianka. Začiatok výstavby chemickej továrne. V septembri všeobecná mobilizácia. 8. októbra ľudová manifestácia na podporu vyhlásenej autonómie Slovenska.
1939 prelomové marcové udalosti zastihli Nováky v pokojnej atmosfére, občania všeobecne s úľavou a porozumením prijali vyhlásenie slovenskej štátnej samostatnosti. Nastáva rozvoj poľnohospodárskeho a remeselníckeho podnikania. 24. marca odchod 29 dobrovoľníkov z Hlinkovej gardy na obranu východného Slovenska proti maďarskému vpádu. Koncom augusta sa presúvali cez Nováky jednotky nemeckej armády, určené na útok proti Poľsku.
1940 (2. apríla) razením úpadnice Rudolf začalo sa s výstavbou nováckych uhoľných baní.
1941 zriadenie židovského sústreďovacieho tábora v drevených budovách vyprázdnených muničných skladov severne od Laskára. Po zastavení transportov do Poľska v lete 1942 až do rozpustenia tábora počet jeho obyvateľov sa pohyboval od 1200 do 1800. Kaštieľ Rakovszkých odkúpila rehoľa Notre Dame, ktorá v ňom 1. septembra 1942 otvorila dievčenskú meštiansku školu.
1943 na jar sa začína organizovať protifašistické hnutie inšpirované komunistami.
1944 Horné Lelovce a Laskár zlúčené s Novákmi. V júli a auguste časté letecké poplachy, časť obyvateľstva sa prechodne sťahuje do Rudnianskej doliny. 30. augusta vyhlásené v Novákoch a na okolí povstanie proti Nemcom. Posádky v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch sa pripojili k odboju. V Novákoch sa formuje partizánsky oddiel, mužstvo v sile družstva sa od konca prvého septembrového týždňa zúčastňuje na bojoch o Baťovany. Židovský tábor bol rozpustený. 13. septembra oddiely SS obsadili Nováky. V noci z 10. na 11. novembra pri partizánskom vpáde zahynuli dvaja nemeckí vojaci. V nedeľu ráno Nemci sústredili nováckych mužov pred kostol, kde mali byť z nich niektorí na výstrahu zastrelení.
Tragédii sa predišlo vďaka odvahe a neúnavnosti dekana G. Košťála, riaditeľa školy J. Slávika a notára Š. Polakoviča.
1945 ráno 5. apríla nemecké vojsko a Maďari vyprázdnili obec pod tlakom Červenej armády. Z čelných stúpencov komunistickej strany bol zostavený Miestny národný výbor, ktorý prevzal moc: v jeseni boli do objektov bývalého židovského tábora sústredení obyvatelia z nemeckých obcí, určení na odsun.
1946 v májových parlamentných voľbách získala miernu prevahu demokratická strana.
1948 vo februári prevzali moc komunisti a tým sa začína obdobie všeobecnej neistoty, útlaku a prenasledovania.
1950 v auguste boli rehoľníčky Notre Dame v noci násilne vysťahované. Pri tejto akcii sa prejavil odpor občanov proti štátnej moci po prvý raz masovo. Uväznených bolo okolo 20 občanov. Ešte v tom istom roku boli v priestoroch kláštora umiestnené prevádzky miestneho komunálneho podniku. V bývalom židovskom tábore bol umiestnený tábor tzv.prevýchovy, do ktorého až do roku 1953 boli sústreďovaní občania rozličných spoločenských vrstiev, podozriví z nelojálnosti voči politickému režimu.
1951 výstavba novej základnej školy.
1953 začala sa prevádzka Elektrárne Nováky.
1954 /1. júla/ veľká víchrica poškodila v obci značný počet domov a strhla aj strechu z kostola.
1958 kolektivizácia pôdy bola zavŕšená založením jednotného roľníckeho družstva. 6 roľníkov pre svoj odpor proti vstupu do družstva bolo uväznených.
1959 bol odovzdaný verejnosti Dom kultúry ROH.
1961 boli Nováky prehlásené za mesto.
1968 obyvateľstvo uvítalo obrodný proces a uvoľnenie politického tlaku otvorenými prejavmi sympatie, čo však prerušila invázia armád Varšavského paktu. Naše mesto motorizované jednotky obišli, pretože sledovali cestnú magistrálu na Trenčín.
1970 sa začala tzv. normalizácia spoločenského a politického života. Množstvo vedúcich pracovníkov bolo odvolaných zo svojich miest, funkcie bez ohľadu na odbornosť sa prideľovali len vyslovene spoľahlivým. Obnovené organizácie, predovšetkým Miestny odbor Matice slovenskej a Slovenský junák boli aj v našom meste rozpustené.
1973 Nováky mali 5907 obyvateľov, tento počet však pozvoľna klesá najmä v dôsledku postupného útlmu ťažby uhlia. Nasledujúce roky charakterizuje narastajúca duchovná i hospodárska stagnácia. Vládnuca komunistická strana stráca dôveru, veľká časť členov sa jej pridŕža len formálne, na druhej strane sa stupňuje útlak náboženstva.
1983 začalo sa s plynofikáciou mesta.
1984 jednotné roľnícke družstvo Nováky zlúčené s JRD Víťazný február v Koši.
1988 otvorenie územnej polikliniky.
1989 po 17. novembri sa výrazne prejavil odpor obyvateľstva voči totalitnej moci, ktorý vyústil 21. novembra do všeobecného demonštratívneho štrajku všetkých závodov a škôl. V decembri ako prvá občianska sila sa etablovala Strana obrody.
1990 V máji sa vrátila do Novák rehoľa Notre Dame. 8. a 9. júna prvé slobodné parlamentné voľby po r. 1948 manifestovali absolútnu prevahu občianskych politicých síl.
1991 po šiestich rokoch sa dokončila reštaurácia majthényiovskej kúrie. Nováky sa stali sídlom Obvodného úradu štátnej správy. Počiatok privatizicie obchodov.
1992 rekonštrukcia autobusovej stanice. Pokračuje sa v rekonštrukcii cestnej siete. Pokračuje v dočasne prerušenej plynofikácii. Na prelome rokov 1992/93 o polnoci oslávilo mesto zrod samostatnej Slovenskej republiky a vstúpilo do 880. roku svojej
1993 - pri príležitosti osamostatnenia Slovenskej republiky mesto prijalo nový štatút a nové symboly: erb, vlajka, pečať. Do života sa začal uvádzať pojem samospráva mesta.
- mesto si oslavami pripomína 880. výročie prvej písomnej zmienky o Novákoch.
- začína privatizácia NCHZ.
- Nováčania si obnovili tradíciu plesov a jarmokov. Po prvý krát sa konal Mestský reprezentačný ples a Novácky jarmok.
1994 – VEPOS, s r.o. sa pretransformoval z Technických služieb mesta Nováky a presťahoval sa do areálu za budovu MÚ.
- z vlastníctva NCHZ prešlo bezplatným prevodom do vlastníctva mesta 129 bytov na ul. Bernolákovej, 2 slobodárne na ul. Hviezdoslavovej, slobodáreň na M. R. Štefánika, Futbalový štadión a Dom kultúry
- do užívania bola odovzdaná nová tržnica s 9 stánkami.
- dokončila sa kanalizácia na ul. Lehotskej a ulica bola zároveň aj vyasfaltovaná.
1995 – slávnostné obnovenie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej.
- MZ splnomocnilo primátora mesta uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj pozemku Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Prievidza, pre stavbu filiálky v Novákoch.
- schválené rozhodnutie odkúpiť pozemok pod časťou objektov sklenárstva a zberne šatstva od Rímskokatolíckeho farského úradu o výmere 130 m2.
- začal sa odpredaj bytov do súkromného vlastníctva, ktorý realizuje správa majetku mesta.
- mesto odpredáva budovu bývalého holičstva v baníckej kolónii firme Chempro Nováky.
- odpredanie stavebných pozemkov na Lehotskej ulici 12 záujemcom o výstavbu RD.
- pokračuje budovanie kanalizácie a chodníkov v meste.
- vedenie mesta pristúpilo k reštaurovaniu exteriéru farskej budovy a podujalo sa finančne podieľať aj na oprave fasády kostola vrátane veže.
- v polovici roka vznikla v súvislosti s plánovaným územnopolitickým usporiadaním snaha o vznik nováckeho okresu.
1996 – odpredaj nedostavanej budovy reštaurácie Park aj s pozemkom podnikateľovi A. Kiabovi.
- mesto navštívila pani Bela Gran Jensenová, zakladateľka a organizátorka detského hnutia „Na vlastných nohách“, ktorého cieľom je pomáhať zdravotníctvu.
- opäť sa povoľuje pochovávanie na starom severnom cintoríne na Ul. A. Hlinku, ktoré bolo v r. 1956 zastavené
- bola ukončená rekonštrukcia bývalej polikliniky (terajšia firma Noving s.r.o.) a bývalej stanice Zboru národnej bezpečnosti (terajší hotel Domus). Obe budovy boli v rámci reštitučného zákona vrátené dedičom pôvodných majiteľov.
- buduje sa kanalizácia na Lelovskej ulici a zároveň sa robí aj rekonštrukcia ciest.
- z Ministerstva zdravotníctva SR ako zriaďovateľa, prechádza na mesto Nováky zriaďovateľská funkcia na budovy a hnuteľný majetok: poliklinika Nováky, zubné oddelenie a bývalá Geriatria na Ul. S. Chalúpku.
- v tomto roku do súkromného vlastníctva prešlo 206 bytov.
1997 – v tomto roku poctil naše mesto návštevou prezident Slovenskej republiky Michal Kováč s manželkou Emíliou.
- prebehla prestavba centra námestia SNP, zrekonštruovanie ciest a chodníkov na ul. I. Krasku, M. Rázusa a bola dokončená II. etapa kanalizácie v Lelovciach.
- začala sa výstavba 12 rodinných domov na Lehotskej ulici a bytovú otázku mesto z časti vyriešilo prestavbou slobodárne č. 116 na ul. M. R. Štefánika na 43 bytov.
- z dôvodu poddolovania Laskára, sa začala výstavba trojpodlažného obytného domu medzi poliklinikou a železničnou traťou. Výstavbu spoločne s mestom financuje Baňa Nováky, ktorá prevezme 19 bytov pre občanov bývajúcich v Laskári a 11 bytov bude patriť do majetku mesta.
1998 – od začiatku roka činnosť zaniknutej Správy majetku mesta prevzala firma BENET s. r. o. Nováky.
- po trojtýždňových suchách prišla hodinová prietrž mračien, ktorá spôsobila záplavy vo viacerých miestach Novák, no najhoršie dopadla ulica A. Hlinku.
- Novácku farnosť navštívila sestra Mária Gorettiová, Indka, príslušníčka Kongregácie misijných sestier Kráľovnej apoštolov, ktorej poslaním je fyzická a duchovná záchrana asi 5000 detí. V kostole sa stretla s adoptívnymi rodinami, ktoré formou adopcie na diaľku deťom finančne zabezpečujú výživu, výchovu, vzdelanie a aj trojročnú odbornú prípravu vo zvolenej profesii.
- v tomto roku sa po prvý krát konal Mestský deň, ktorý sa stal každoročnou tradíciou.
- na budove nováckej železničnej stanice bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že v chotári neďalekej obce Koš bol v rokoch 1941 – 1944 zriadený židovský sústreďovací a pracovný tábor.
1999 - na jar sa začala naliehavá rekonštrukcia a rozšírenie úseku cesty č. 50. od starého nováckeho cintorína po odbočku na Ul. Lelovskú. Rekonštrukcia si vyžiadala aj výstavbu nového nadjazdu nad železničnou traťou a ukončená bola v novembri.
- z dôvodu ťažby uhlia sa muselo pristúpiť k demolácii povrchových stavebných dominánt v obci Laskár a to kaplnky Panny Márie, obilného skladu a niekdajšieho panského kaštieľa.
- na ulici Sama Chalupku sa začala výstavba 7 rodinných domov pre zostávajúce laskárske rodiny.
- na osobitnej slávnosti bol predstavený multimediálny CD-ROM o meste, ktorý predstavuje mesto, jeho históriu, mestskú samosprávu, služby, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, šport, záujmové združenia. Obsahuje približne 800 fotografií, takmer 60 minút čítaných textov, videozáznamy a množstvo grafov.
- v máji J. E. Chryzostom kardinál KOREC, sídelný biskup Nitriansky vysluhoval v nováckom kostole sviatosť birmovania. Po skončení bohoslužieb mu bolo odovzdané Čestné občianstvo mesta Nováky.
- v júli P. Alojz Ondrejka, SDB, saleziánsky kňaz, náš rodák oslávil v tunajšom kostole koncelebrovanou sv. omšou 4. výročie svojej kňazskej vysviacky za veľkej účasti veriacich a zástupcov mesta. Prevzal si Cenu primátora a upomienkové predmety.
2000 – MILÉNIUM – za mrazivého počasia, tradičným ohňostrojom a oslavami vstúpili Nováky do miléniového roka.
- Vajanského ulica dostala pevný asfaltový povrch a chodníky, zrekonštruovala sa časť Trenčianskej ulice a dôkladne sa prerobil prechod cez železničnú trať.
- prebehla úprava vstupnej plochy do parku, ktorý bol slávnostne pomenovaný po prvom predsedovi Matice slovenskej, biskupovi ThDr. Štefanovi Moyzesovi a na jeho počesť tam bol umiestnený kamenný pamätník.
2001 - rok 2001 bol pre naše mesto významný niekoľkými výročiami: 10 rokov od spustenia prevádzky mestskej televízie, 40 rokov od udelenia štatútu mesta a 888 rokov od prvej písomnej zmienky o Novákoch v Zoborskej listine
- počas roka primátor mesta prijal okrem významných osobností kultúrneho života, ktorými boli prof. PhDr. Matúš Kučera Dr.Sc., Mgr. Juraj Sarvaš a Eva Kristínová aj nováckych športovcov – rýchlostných kanoistov, ktorými boli Radoslav Rus – majster Európy v maratóne za rok 2001 a Ľubomír Hagara – vicemajster Európy
- počas roka bola rekonštruovaná Lehotská ulica, chodník na ul. A. Hlinku, chodník na ul. M. R. Štefánika, parkovisko na Námestí SNP a robila sa plynofikácia objektu Klubu dôchodcov, prekládka elektrického vedenia na Lehotskej ulici, klimatizácia v Dome smútku a nová prípojka tepla pre ZŠ na ul. J. C. Hronského
2002 – od 01. 01. nadobúda platnosť ústavný zákon o VÚC a tým od 01. 07. MŠ, ZŠ a ZUŠ prechádzajú pod správu mesta
- konali sa oslavy 50. výročia vzniku Základnej školy v Novákoch
- primátor mesta prijal v Novákoch „Otca“ Gabčíkova – Ing. Júliusa Bindera a za zásluhy o rozvoj Slovenska mu odovzdal pamätnú medailu „Cenu primátora mesta“
- v spolupráci s MO Matice Slovenskej bola v Parku Dr. Š. Moyzesa umiestnená plastika Lipový kvet a Pramienok vďaky
- Dom Kultúry v Novákoch a Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi pripravili vernisáž nováckych amatérskych umelcov pod názvom „Tvorím – teda som“. Svoje diela vystavovali umelci: Veronika Zajacová, Augustín Láriš, Zuzana Špániková, Roman Gilian, Andrej Ďurina a Ing. Štefan Porubec
- kino bolo prenajaté súkromnému podnikateľovi, ktorý vytvoril v priestoroch internetovú kaviareň
- nastal zlom v podpore futbalu v Novákoch, pretože hlavný sponzor NCHZ po privatizácii závodu odstúpil od akejkoľvek podpory a seniorský futbal sa musel z Novák odsťahovať do Topoľčian
- v tomto roku sa realizovalo dotvorenie centra II., oprava komunikácie v Chemickej kolónii a v Horných Lelovciach, rekonštrukcia Vajanského ulice a bola zrekonštruovaná fasáda Domu služieb
2003 - počas roka prebiehali oslavy 890. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Nováky
- bola založená SUEN – Slovenská uhoľná elektráreň v Novákoch ako nový energetický zdroj
- plánovaná elektráreň s lokalizáciou na Bani Nováky, by mala byť dokončená v roku 2007
- v meste bol vytvorený Spoločný obecný úrad v Novákoch, ktorý bol začlenený do štruktúry MsÚ Nováky
- na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili návrh, aby sa mesto stalo členom Združenia Vtáčnik pre revitalizáciu Hornej Nitry po banskej činnosti
- v podniku NCHZ klesá počet zamestnancov, čo má dopad aj na obyvateľov Novák
- počas roka sa realizovala rekonštrukcia chodníkov v Parku Dr. Š. Moyzesa a na Hviezdoslavovej ul., miestna komunikácia Suvorovovej ul., sanácia bytovky č. 116 na ul. M. R. Štefánika, výmena horúcovodnej prípojky pre Materskú školu a rozšírenie miestnych plynovodov na ul. Trenčianskej
- darí sa Klubu rýchlostnej kanoistiky, ktorý získal generálneho sponzora – DAK Kiaba, na rozdiel od futbalu, ktorý nemá žiadneho sponzora, čo má za následok, že v Novákoch zostal iba mládežnícky futbal
2004 - tento rok bol poznačený významnou udalosťou – vstupom Slovenska do Európskej únie
- pod správu mesta prešla budova Polikliniky Nováky, ktorú mesto odkúpilo od VÚC Trenčín a má povinnosť po dobu 30 rokov v budove poskytovať výlučne zdravotnícke služby
- mesto opäť navštívila sestra Mária Goretti Quadros – vedúca projektu adopcie detí na diaľku v Indii
- primátor mesta prijal na pôde Mestského úradu veľvyslanca Talianskej republiky Jeho Excelenciu Antonia Provenzano
- od 01. 07. bol v Novákoch zriadený školský úrad, ktorý zabezpečuje odborné činnosti v školách a školských zariadeniach v Novákoch a v okolitých obciach
- zlúčením škôl SPŠCH v Novákoch a SOU v Novákoch vznikla nová organizácia pod názvom Združená stredná škola chemická v Novákoch so sídlom na Rastislavovej ulici
- v lete bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Novákoch
- realizovaná bola rekonštrukcia Domu smútku na starom cintoríne v Lelovciach, starej kaplnky, rekonštrukcia chodníka na Námestí SNP a oprava miestnej komunikácie v Lelovciach
- Slovenská sporiteľňa sa presťahovala z nevyhovujúcich priestorov v budove Pošty do novovybudovaných priestorov budovy NOVING
- v júli sa prehnala cez Nováky silná veterná smršť s dažďom, ktorá spôsobila povodne, poškodenie budov, komunikácií a vyvrátila zo zeme množstvo stromov
2005 – začala sa výstavba oporného múru a cestného priepustu, ktorá bude ukončená v roku 2006
- prebehla rekonštrukcia priestorov na ZŠ na ul. J. C. Hronského, do ktorých sa presťahovala Mestská polícia
- oprava strechy na Dome smútku a obnova pamätníka SNP, na ktorú poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo vnútra SR
- v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom so sídlom v Bratislave bolo vybudované miniihrisko na futbalovom štadióne
- mestská knižnica sa presťahovala z kúrie na Námestí SNP do pôvodných priestorov v Dome kultúry
2006 – 16. november 2006 bol nešťastným dňom pre občanov Novák. V Bani Nováky zemina zasypala a zničila nielen banskú techniku, výstuž chodby, ale aj na mieste usmrtila štyroch baníkov. Zásyp zeminou bol taký silný, že až na povrchu sa utvoril kráter lievikovitého tvaru s priemerom 11 m a hĺbkou 35-40 m
- Centrum voľného času v Novákoch sa v rámci šetrenia financií presťahovalo zo samostatných priestorov na ul. Rastislavovej do priestorov ZŠ na ul. J. C. Hronského
- v júni otvorili Národné centrum vodného póla SR v Novákoch, ktorého výstavbu financovali hlavne NCHZ a SR
- počas roka bolo vybudované detské ihrisko pri ZUŠ, skateboardové ihrisko na Námestí SNP za budovou pošty, parkovisko pri pošte, parkovacie miesta na ul. Hviezdoslavovej a kanalizácia na ul. Tichej a ul. Chemikov.
- v budove Polikliniky Nováky sa realizovala výmena 168 ks okien a 6 ks vstupných dverí
- realizovala sa úprava nádvoria bytového domu č. 125 (Účko) a stavebné úpravy obchodných priestorov v tomto dome
2007 – v marci postihla Nováky ďalšia tragédia – vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky došlo v delaboračnej hale k trom výbuchom, pri ktorých zahynulo osem ľudí. Posledný a najsilnejší výbuch spôsobil v Novákoch a v okolitých mestách a dedinách značné materiálne škody
- Mestský dom kultúry Nováky, príspevková organizácia, sa pretransformoval na neziskovú organizáciu s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky n.o.
- občanov Novák potešilo otvorenie supermarketu LIDL
- pred 45 rokmi bol v Novákoch natočený film „Boxer a smrť“ a preto v kine po odohratí filmu sa mohli občania osobne stretnúť s hlavným hrdinom, hercom Štefanom Kvietikom
- v tomto roku sa v meste oslavuje niekoľko výročí: 40. výročie uvedenia do prevádzky Materskej škôlky, 50. výročie vzniku umeleckého školstva v Novákoch a 60. výročie vzniku Dychovej hudby pri NCHZ v Novákoch
- v priestoroch ZUŠ v Novákoch otvorilo svoje brány Materské centrum Nováčik, ktorého cieľom je združovanie mamičiek, oteckov alebo starých rodičov so svojimi ratolesťami
- tento rok bola vybudovaná kanalizácia na ul. E. Ottu, na poliklinike pribudol nový výťah, ktorý ocenili hlavne starší občania, situáciu mladých rodín aspoň čiastočne zlepšila výstavba 14-bytového nájomného domu na ul. Kukučínovej a v ZŠ na Pribinovej ul. prebehla výmena drevených okien za plastové
2008 - občania sa pripravujú a aj s obavami očakávajú prechod meny Slovenskej koruny na jednotnú európsku menu Euro
- rok po výbuchu vo VOP bol v Parku Dr. Š. Moyzesa odhalený pamätník obetiam výbuchu
- v Kultúrnom centre mesta Nováky n.o. bola otvorená Galéria NOVA, kde sa realizujú výstavy výtvarných amatérov i profesionálnych umelcov
- v tomto roku sa v Novákoch okrem menších úprav verejných priestranstiev, ako je oplotenie a chodník v ZŠ na ul. Pribinovej, terasa a chodník v ZUŠ alebo umiestnenie svetelného panelu a panelu elektrických hodín na autobusovej zastávke, realizovali aj nasledovné práce: parkovisko v ZUŠ a pri poliklinike, oplotenie starého cintorína a jeho osvetlenie, garáž a prístrešok pre auto Mestskej polície, prechod pre chodcov s ostrovčekom v Lelovciach, detské ihriská na ul. Svätoplukovej a ul. Bernolákovej a začala sa I. etapa rekonštrukcie Námestia SNP
- do užívania bolo slávnostne odovzdané futbalové ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením, ktoré je vďaka svojim rozmerom jediným svojho druhu na hornej Nitre
2009 – 1. január bol prvým dňom používania novej meny na Slovensku, Eura
- v KCMN, n.o. sa konala oslava 50. výročia vzniku Domu kultúry
- za účasť na kartelovej dohode dostali NCHZ Nováky od Európskej komisie pokutu vo výške 19,6 milióna Eur. Táto suma je pre podnik likvidačná a nakoľko veľa obyvateľov nášho mesta pracuje v NCHZ, s obavami očakávajú ako sa situácia vyvinie
- pri generálnej oprave strechy Kostola sv. Mikuláša našli robotníci v cimbúriu veže historické dokumenty a mince. Tieto hovoria o živote ľudí a udalostiach v Novákoch do 01. 12. 1935. Nájdené spisy boli doplnené o dôležité údaje z ďalšieho života občanov mesta Nováky a boli priložené aj mince a bankovky z obdobia rokov 1935 – 2009
- bola dokončená I. etapa rekonštrukcie Námestia SNP, kde vznikla oddychová zóna s fontánou, lavičkami a amfiteátrom
- začala sa výstavba nájomného bytového domu na ul. Matice Slovenskej a prebehla rekonštrukcia Duklianskej ul., ktorú spolufinancovali Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v rámci poskytnutia náhrady za poškodenie cestnej komunikácie pri realizácii stavby „Exploatácia uhoľných zásob v 11. ťažobnom poli Nováckeho uhoľného ložiska, DP Nováky - 1 povrch“

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA