Všeobecne záväzné nariadenia

Platné Na pripomienkovanie Neplatné
VZN 1/2023
VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky.
Schválené: 16.01.2023 | Vyhlásené: 17.01.2023 | Účinné: 01.02.2023 | Platné do:
VZN 1/2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
Schválené: 03.05.2022 | Vyhlásené: 10.05.2022 | Účinné: 01.06.2022 | Platné do:
VZN 6/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6, o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky.
Schválené: 09.12.2021 | Vyhlásené: 15.12.2021 | Účinné: 01.01.2022 | Platné do:
VZN 5/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 09.12.2021 | Vyhlásené: 15.12.2021 | Účinné: 01.01.2022 | Platné do:
VZN 4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení Všeobecné záväzného nariadenia mesta Nováky č. 4/2020
Schválené: 09.12.2021 | Vyhlásené: 15.12.2021 | Účinné: 01.01.2022 | Platné do:
VZN 3/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 3/2020
Schválené: 09.12.2021 | Vyhlásené: 15.12.2021 | Účinné: 01.01.2022 | Platné do:
VZN 2/2021
Všeobecne záväzné nariadene o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
Schválené: 20.05.2021 | Vyhlásené: 14.06.2021 | Účinné: 01.07.2021 | Platné do:
VZN 1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Nováky
Schválené: 24.03.2021 | Vyhlásené: 31.03.2021 | Účinné: 15.04.2021 | Platné do:
VZN 6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky
Schválené: 09.12.2020 | Vyhlásené: 16.12.2020 | Účinné: 31.12.2020 | Platné do:
VZN 5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 09.12.2020 | Vyhlásené: 16.12.2020 | Účinné: 01.01.2021 | Platné do:
VZN 4/2020
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: 09.12.2020 | Vyhlásené: 16.12.2020 | Účinné: 01.01.2021 | Platné do:
VZN 3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019
Schválené: 09.12.2020 | Vyhlásené: 16.12.2020 | Účinné: 01.01.2021 | Platné do:
VZN 2/2020
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky.
Schválené: 24.06.2020 | Vyhlásené: 02.07.2020 | Účinné: 01.09.2020 | Platné do:
VZN 1/2020
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Nováky
Schválené: 27.04.2020 | Vyhlásené: 11.05.2020 | Účinné: 26.05.2020 | Platné do:
VZN 11/2019
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území mesta Nováky
Schválené: 02.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 28.12.2019 | Platné do:
VZN 10/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 02.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 28.12.2019 | Platné do:
VZN 9/2019
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 02.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 28.12.2019 | Platné do:
VZN 8/2019
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach
Schválené: 02.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 01.01.2020 | Platné do:
VZN 7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: 02.12.2019 | Vyhlásené: 13.12.2019 | Účinné: 01.01.2020 | Platné do:
VZN 6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Novák
Schválené: 30.09.2019 | Vyhlásené: 16.09.2019 | Účinné: 31.10.2019 | Platné do:
VZN 5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Schválené: 30.09.2019 | Vyhlásené: 16.09.2019 | Účinné: 31.10.2019 | Platné do:
VZN 4/2019
Všeobecne záväzné nariadienie o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch.
Schválené: 19.06.2019 | Vyhlásené: 10.07.2019 | Účinné: 01.09.2019 | Platné do:
VZN 3/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky
Schválené: 30.04.2019 | Vyhlásené: 15.05.2019 | Účinné: 30.05.2019 | Platné do:
VZN 2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 30.04.2019 | Vyhlásené: 15.05.2019 | Účinné: 30.05.2019 | Platné do:
VZN 1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Schválené: 30.04.2019 | Vyhlásené: 15.05.2019 | Účinné: 30.05.2019 | Platné do:
VZN 3/2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 29.10.2018 | Vyhlásené: 06.11.2018 | Účinné: 22.11.2018 | Platné do:
VZN 2/2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Schválené: 04.04.2018 | Vyhlásené: 18.04.2018 | Účinné: 03.05.2018 | Platné do:
VZN 1/2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 k územnému plánu mesta Nováky, zmeny a doplnky číslo 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996, VZN č. 44/1999, VZN č- 3/2001, VZN č. 5/2006, VZN č. 8/2009, VZN ť. 4/2012 o záväzných častiach územného plánu mesta Nováky
Schválené: 04.04.2018 | Vyhlásené: 18.04.2018 | Účinné: 03.05.2018 | Platné do:
VZN 5/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 18.12.2017 | Vyhlásené: 22.12.2017 | Účinné: 06.01.2018 | Platné do:
VZN 4/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Schválené: 25.09.2017 | Vyhlásené: 09.10.2017 | Účinné: 24.10.2017 | Platné do:
VZN 3/2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 26.06.2017 | Vyhlásené: 07.07.2017 | Účinné: 22.07.2017 | Platné do:
VZN 6/2016
VZN č. 6/2016, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Schválené: 19.12.2016 | Vyhlásené: 02.01.2017 | Účinné: 17.01.2017 | Platné do:
VZN 3/2016
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky č. 3/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Nováky
Schválené: 27.06.2016 | Vyhlásené: 07.07.2016 | Účinné: 22.07.2016 | Platné do:
VZN 2/2016
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky č. 2/2016 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení
Schválené: 22.02.2016 | Vyhlásené: 26.02.2016 | Účinné: 12.03.2016 | Platné do:
VZN 12/2015
Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 12/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 12/2015, o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 08.12.2015 | Účinné: 23.12.2015 | Platné do:
VZN 10/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015, o miestnych daniach
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 03.12.2015 | Účinné: 01.01.2016 | Platné do:
VZN 9/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 03.12.2015 | Účinné: 18.12.2015 | Platné do:
VZN 7/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2015, o odpadoch
Schválené: 23.11.2015 | Vyhlásené: 03.12.2015 | Účinné: 18.12.2015 | Platné do:
VZN 5/2015
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2015, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: 01.04.2015 | Vyhlásené: 09.04.2015 | Účinné: 24.04.2015 | Platné do:
VZN 4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
Schválené: 23.02.2015 | Vyhlásené: 04.03.2015 | Účinné: 19.03.2015 | Platné do:
VZN 2/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci
Schválené: 23.02.2015 | Vyhlásené: 04.03.2015 | Účinné: 19.03.2015 | Platné do:
VZN 1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Schválené: 23.02.2015 | Vyhlásené: 04.03.2015 | Účinné: 19.03.2015 | Platné do:
VZN 1/2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, O POSKYTOVANÍ DOMÁCEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A O ÚHRADÁCH ZA DOMÁCU OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Schválené: 25.03.2014 | Vyhlásené: 26.03.2014 | Účinné: 10.04.2014 | Platné do:
VZN 5/2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 a VZN č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR.
Schválené: 16.12.2013 | Vyhlásené: 17.12.2013 | Účinné: 01.01.2014 | Platné do:
VZN 2/2013
Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nováky č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka / dieťa /škôl a školských zariadení na území mesta Nováky na rok 2014.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Nováky
Schválené: 14.06.2013 | Vyhlásené: 26.06.2013 | Účinné: 11.07.2013 | Platné do:
VZN 4/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o územnom pláne Mesta Nováky, zmeny a doplnky číslo 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996 a 5/2006 o záväzných častiach územného plánu Mesta Nováky.
Schválené: 18.09.2012 | Vyhlásené: 21.09.2012 | Účinné: 06.10.2012 | Platné do:
VZN 2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR.
Schválené: 21.02.25012 | Vyhlásené: 24.02.2012 | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č. 5/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda v meste Nováky
Schválené: 27.09.2011 | Vyhlásené: 28.09.2011 | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2010
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 05/2010 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2008 o nakladaní s komunálnimi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2010
VZN o podmienkach prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome na Ul. Matice slovenskej vo vlastníctve mesta Nováky, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 11/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 11/2009
Príloha č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nováky č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, / dieťa/ škôl a školských zariadení na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 8/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 8/2009 o územnom pláne Mesta Nováky, zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996 a 5/2006 o záväzných častiach územného plánu Mesta Nováky.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nováky č. 7/2009 o určení názvu novej ulice
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.6/2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ) č. 3/2007, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy , Pribinova 123/9, Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 7/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.7/2008 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2008
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 2/2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR. Súčasťou dokumentu je aj informácia o výške životného minima.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2007
VZN ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy , Pribinova 123/9, Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 5/2006
O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA NOVÁKY
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2004
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 4/2003
Štatút mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2002
Dopĺňa VZN č. 2/2000 o sociálnej pomoci
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 6/2001
Daň z nehnuteľností pre rok 2002
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 3/2001
DOPLNOK č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 29 zo dňa 2.7.1996 o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru mesta Nováky a DOPLNOK č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 zo dňa 9.4.1992 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku mesta.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 2/2001
Domový poriadok mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 46/1999
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Schválené: 16.11.1999 | Vyhlásené: 22.11.1999 | Účinné: | Platné do:
VZN 25/1995
VZN o odpredaji bytov a nebytových priestorov
Schválené: 12.09.1995 | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 23/1995
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 23/1995 o živnostenskom podnikaní
Schválené: 06.06.1995 | Vyhlásené: 12.06.1995 | Účinné: | Platné do:
VZN 4/1992
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/1992 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste
Schválené: 09.04.1992 | Vyhlásené: 15.04.1992 | Účinné: | Platné do:
VZN 3/1992
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/1992 Trhový poriadok
Schválené: 09.04.1992 | Vyhlásené: 15.04.1992 | Účinné: | Platné do:
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA