Fakturačné údaje mesta

Názov: Mesto Nováky
Adresa: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO: 00318361
DIČ: 2021211775

Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie 1 :
VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky
číslo účtu : IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie 2 :
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: IBAN: SK24 5600 0000 0090 0012 7002
BIC: KOMASK2X

Bankové spojenie 3:
ČSOB, a.s. pobočka Prievidza
Číslo účtu: IBAN: SK09 7500 0000 0040 2973 6650
BIC: CEKOSKBX

Bankové spojenie 4:
SlSp a.s., pobočka Nováky
číslo účtu: IBAN: SK79 0900 0000 0051 5853 1234
BIC: GIBASKBX

 

 

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA