Rozhodnutie - zastavenie konania

rozhodnutie

Dňa 07.12.2018 podala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o rozhodnutie podľa § 43 ods. 7 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v pochybnostiach, či suchý kanál bývalého vodného toku Ťakov, resp. bezmenného ľavostranného prítoku rieky Nitra, je vodným tokom a akým názvom je (bol v čase jeho existencie) označený.04.12.2019