Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Hotel Gastro

Úplné znenie

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti – objektu budovy "Hotela GASTRO" nachádzajúceho sa na ul. M. R. Štefánika vrátane pozemku v k. ú. Nováky evidovanú v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky:

  1. Pozemok :

- parcela reg. C-KN č. 411/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 625 m2, v celosti,

     Budova:    
-
s.č. 9 – druh stavby - budova ubytovacieho zariadenia

  1. Vlastníci:

Mesto Nováky     

  1. Ťarchy:

žiadne

Predaj predmetných nehnuteľností z majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 286/2019 a č. 287/2019 dňa 19.12.2019. 31.01.2020