USMERNENIE K NAKLADANIU S ODPADMI: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

 Odporúča sa nasledovný postup:
- použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
- vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu
- použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
- samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Rozmiestnenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov zrušený.

Z  dôvodu mimoriadnej situácie šírenia COVID-19  Mesto Nováky ruší od 24.03.2020 rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  určených na vývoz objemných odpadov. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov bude zrealizované podľa nového harmonogramu vývozu, o ktorom vás budeme informovať.

Systém zberu odvozu odpadu zo zelene zostáva zachovaný, čo znamená, že stanoviská určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu - konárov  sa nerušia.

Občanov ďalej žiadame, aby na obvyklých stanovištiach kontajnerov ako aj na  kontajnerových stanovištiach určených na zber a vývoz komunálneho odpadu, nevytvárali čierne skládky.30.03.2020