Oznam -"Kryty bazén"

MESTO NOVÁKY vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností – pozemku parc. reg. C-KN č. 415/3 o výmere 1229 m2budovy "Krytého bazéna" s. č. 959 na parcele reg. C-KN č. 415/3, k. ú. Nováky.

Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie o nehnuteľnostiach budú zverejnené na stránke www.novaky.sk.

Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 20.05.2022 o 12-tej hod. 04.05.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA