Štatistické zisťovanie údajov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Nováky.

Zisťovanie sa uskutoční od 01. júna do 31. decembra 2015.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie, názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedná Štatistický úrad SR.

28.05.2015