Žiadosť o zmenu č.10 integrovaného povolenia prevádzky

“Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

09.06.2015