Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - zaslanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch.

ruší dňom 30. 07. 2015 o 8:00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Prosím uverejniť obvyklým spôsobom v obci, resp. vyhlásiť v obecnom rozhlase, vyvesiť na obecnej tabuli a podobne.

pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.

riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

30.07.2015