Žiadosť o zmenu č.14 integrovaného povolenia prevádzky

Úplné znenie na stiahnutie
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vypracoval: FORTISCHEM a.s.

04.04.2016