Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom mesta Nováky

Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.

Financie, s ktorými však mesto Nováky rátalo ako s investíciou na rozšírenie kapacít Materskej školy, sú v ohrození kvôli nepodloženému podnetu občana mesta Nováky Ing. Mariána Š.. Aj na základe daného podnetu v súčasnosti Národná kriminálna agentúra (NAKA) preveruje okolnosti prípadu. Podnet občana Ing. Mariána Š. na preskúmanie postupu v prípade žiadosti o podporu regionálneho rozvoja mesta Nováky prijala okresná prokuratúra v Prievidzi 22. mája roku 2017. Občan mesta Nováky  tvrdí, že mesto nemalo platný Program rozvoja mesta.

Túto skutočnosť poľa informácie primátora mesta okresná prokuratúra v Prievidzi nepotvrdila. Dňa 07.07.2017 bol predmetný podnet odložený bez prokurátorského opatrenia.

Stručný prehľad chronológie rozhodujúcich udalostí

2013 -  v tomto roku (ešte za vtedajšieho vedenia – primátora Dušana Šimku) mesto Nováky obdržalo 16. apríla pokyn doručený z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby momentálne nevykonávalo aktualizáciu či tvorbu nových strategických dokumentov regionálneho rozvoja (napr. PHSR). Dôvodom mala byť príprava a aktualizácia programových dokumentov na národnej a regionálnej úrovni, v súvislosti s čerpaním zdrojov štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2004-2020. Táto informácia bola 6. septembra 2013 ministerstvom potvrdená. Zároveň mestu Nováky bolo odporúčané, aby platnosť súčasného PHSR mesto predĺžilo a schválilo mestským zastupiteľstvom v zmysle ods. 7  § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, a to na čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou.

2015 – podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva z 21. júla 2015 mesto Nováky schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky (2008 – 2013) až do doby schválenia aktualizovaného PHSR mesta Nováky na roky 2015-2020.

2017 – na základe infožiadosti ohľadom platného PHSR, bol vyššie spomínaný občan mesta Nováky informovaný 19. januára 2017 o skutočnosti, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 21. júla 2015 (uznesenie č. 146/2015), kde zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti PHSR mesta Nováky (2008-2013) až do doby schválenia aktualizovaného PHSR. Napriek vysvetleniu mesta Nováky, podáva Ing. Marián Š. 28. februára 2017 podnet na prešetrenie okresnej prokuratúre v Prievidzi.

Stanovisko súčasného vedenia mesta Nováky je jednoznačné: „Nový PHSR bol schválený a tým pádom bola splnená podmienka určená predkladateľom výzvy na podanie žiadosti o NFP. Tvrdenia o tom, že mesto nemalo platný PHSR sú tak nepravdivé a nepodložené.“vysvetľuje primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš. „Začiatkom apríla 2018 sme však na rokovaní mestského zastupiteľstva vyhoveli protestu prokurátora a mesto schválilo nový PHSR, ktorý je platný na roky 2018-2024.“ – dodáva primátor mesta.

Z dôvodu fabulovaných podnetov občana mesta má mesto Nováky ohrozené investície do mesta v hodnote 2,8 mil. Eur z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu!!!!!

Viac informácii Vám poskytneme v ďalšom článku.21.06.2018