Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 2 - súťažný návrh

V zmysle uzávierky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu - Nebytový priestor č. 2 v celkovej výmere 36,47 m2 nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456 na ul. A. Hlinku v Novákoch, parcela reg. C-KN č. 1445/2 – zastavaná plocha a nádvorie, objekt je evidovaný na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky ako budova obchodu a služieb, popis stavby Dom služieb, Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, zverejňuje doručený súťažný návrh.11.06.2024
Súťažný návrh na NP č. 2
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA