Kronika

Úlohou spoločnosti je nielen zhromažďovať duchovné a materiálne bohatstvo národa, či štátu, ale ho aj zaznamenávať pre potreby budúcich generácií. V tomto smere plní nezastupiteľné miesto kronika a stáva sa tak významným prameňom poznania minulosti. Obecné a mestské kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a procesov a sú prameňom národopisného a historického poznania. Z toho dôvodu sa kronika stáva dôležitou súčasťou činnosti obecných a mestských úradov.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

Kroniky sa vedú v zmysle zákonov a nariadení:

  • Zákon č. 80/1920 o pamětných knihách obecních z 30. 1. 1920,
  • Podrobné úpravy na vykonávanie zákona č. 80/1920 prinieslo Vládní nařízení o pamětních knihách obecních č. 169/1932 zo 17. 11. 1932, ktoré na Slovensku dopĺňal Výnos Ministerstva školstva o národnej osvete č. 19746 z 23. 3. 1933,
  • Obežník zn.353-1-950 Arch. č. 494 Povereníctva vnútra z 18.4. 1950,
  • Smernica č. 32367/1955-O-II/1 Povereníctva kultúry z 5. 1. 1956,
  • Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 6502/1983-31 o obecných kronikách z 9. 12. 1983 a výklad k týmto pokynom č. MK 6502/1983-31, Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990.

Novácka mestská kronika sa začala sa písať v roku 1952, nakoľko sa po vojne nenašla, existujú cirkevné záznamy. V roku 1952 boli do funkcie kronikárov ustanovení Andrej Ďurina a Ružena Donátová, ktorí do roku 1958 spoločne viedli kroniku. V rokoch 1959 – 1986 bol kronikárom Andrej Ďurina, v rokoch 1987 – 1993 bola kronikárkou Viera Mištinová, v období 1994 – 2000 bol kronikár prof. Rudolf Jurík, potom v rokoch 2001 – 2005 Mgr. František Petriska, v období rokov 2005 – 2014 Mgr. Mária Leitmaová . Od roku 2015 až do roku 2017 bola kronikárkou mesta Beáta Vyoralová. V roku 2018 do 31. 05. mesto nemalo kronikára a od 01. 06. 2018 do 31. 12. 2018 bola kronikárkou Gabriela Paceková. Od 01. 01. 2019 mesto nemá kronikára.

 
Kronika mesta Nováky je uložená na Mestskom úrade v Novákoch a je majetkom mesta Nováky. Originály kroník aj so všetkými doplnkovými prílohami (fotodokumentácie) sú trvalo uložené v budove mestského úradu tak, aby nedošlo k ich strate, poškodeniu a neoprávnenému prístupu. Jej obsah je prístupný verejnosti. Do súčasného obdobia je kronika mesta Nováky písaná ručne, s číslovanými listami.

Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického dedičstva mesta zachovaním podstatných informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácii. Do kroniky sa zaznamenávajú najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v meste udiali. Obsahujú v časovej postupnosti zoradené pamätihodné mieste udalosti, usporiadané v tematických celkoch, ktoré výstižne zobrazujú mesto po stránke verejnej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej, náboženskej, národopisnej a i. To znamená správy a údaje, ktoré podávajú komplexný obraz o živote mesta vo všetkých úsekoch jeho činnosti. Kronika mesta Nováky sa vedie v slovenskom jazyku a zápisy do nej sa vykonávajú v ročných intervaloch. V snahe zachovať autentickosť diela sú niektoré výrazy prepísané a použité v pôvodnej podobe, sú pravdivé, verné a vecné. Zápis, ktorý je pravdivý, objektívny a vecný vykonáva kronikár pokiaľ je to možné, za jeho vlastnej účasti na všetkých podstatných udalostiach v meste.

Ročný kronikársky zápis má svoju štruktúru. Kronikár počas kalendárneho roka pravidelne zaznamenáva udalosti, ktoré sa stali v meste či regióne a republike, pokiaľ tieto majú vzťah k mestu, zhromažďuje informácie a dokumentačný materiál, ktoré majú vzťah k mestu. Zápis obsahuje najvýznamnejšie udalosti zo samosprávy, štátnej správy, zmienky o významných návštevách, činnosť podnikateľských subjektov a ich podiel na živote obce, údaje o výstavbe a zmenách charakteru mesta, nechýbajú školstvo, kultúra, cirkevný život, politické strany, hnutia a združenia, spolky a organizácie, telovýchova a šport, mimoriadne udalosti, počasie… Po uplynutí kalendárneho roka, na podklade zaznamenaných udalostí a zhromaždených informácií spracuje mestský kronikár návrh ročného kronikárskeho zápisu a tento predloží na pripomienkovanie a schválenie prednostovi úradu. Po dopracovaní opodstatnených pripomienok do návrhu záznamu, schválený kronikársky zápis kronikár v chronologickom rade následne čitateľne prepíše do kroniky dokumentačným atramentovým perom. V kronike nie sú prípustné škrtanie, vulgarizmy, kresby ap.

Mestský úrad vedie aj mestskú pamätnú knihu. Tá na rozdiel od mestskej kroniky slúži na chronologické zaznamenávanie udalostí, avšak nejde o pravidelné zaznamenávanie. V pamätnej knihe sa zapisujú len mimoriadne významné udalosti s tým, že hostia na jej stránky pripájajú aj svoje podpisy.

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA