Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 13.07.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 21.06.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti PATIO s.r.o., Andreja Hlinku 86, Nováky ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Dňa 01. 02. 2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Hany Kamarásovej bytom Košice-Západ vo veci vydania ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 02.02.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie o začatí správneho konaniaapozvanie na ústne rokovanieDňa 24.01.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie o začatí správneho konaniaapozvanie na ústne rokovanie Dňa 24.01.2018 bolo tunajšiemu správnemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 08.12.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ľuboša Karaka trvale bytom Nováky vo veci vydania súhlasu ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 20.11.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Rudolfa Štangu a Anny Štangovej obaja trvale bytom Nováky vo veci vydania ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 24. 10. 2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Márie Mojžišovej trvale bytom Nováky vo veci ...