Výzva na predloženie cenovej ponuky

Úplné znenie

Verejný obstarávateľ má záujem reagovať na Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, Kódy výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-33, financovanú z Operačný program Kvalita životného prostredia.
Predmetom zákazky je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, jej podanie na príslušný správny orgán, zabezpečenie procesu verejného obstarávania.16.01.2018