Zmena integrovaného povolenia

Úplne znenie

Zmena integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.6.2007, ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky26.04.2017