Opatrenia COVID-19- Príkaz primátora mesta

príkaz primátora

PRÍKAZ PRIMÁTORA MESTA č. 1/2020
Opatrenia na vybavenie stránok MsÚ Nováky a SOÚ Nováky z dôvodu prevencie šírenia COVID-19.
Od 13. 03. 2020 od 12. 00 h primátor mesta vyzýva:

• Všetkých obyvateľov, aby nenavštevovali MsÚ Nováky a SOÚ Nováky osobne a využívali telefonickú a emailovú komunikáciu vo všetkých možných záležitostiach.
• V prípade potreby termínovaných platieb realizovať bezhotovostné platby.

Organizácia práce oddelení MsÚ Nováky a SOÚ Nováky:
• MsÚ Nováky a SOÚ Nováky nebudú mať upravenú pracovnú dobu.
• Stránkové dni sú zrušené do odvolania.
• Všetky písomnosti je potrebné vhodiť do schránky umiestnenej pri zadnom vchode MsÚ   Nováky alebo riešiť emailovou alebo telefonickou komunikáciou.

Formuláre (žiadosti, oznámenie, ...) sú uvedené na stránke mesta. Telefonické kontakty sú zverejnené na stránke mesta https://www.novaky.sk/msu/25/Oddelenia alebo na dverách MsÚ.
Organizácia sobášov:
• Sobášne obrady budú vykonané iba tie, ktoré boli nahlásené do času vyhlásenia zákazu zhromažďovania.
• Ostatné termíny na konanie sobášov sa neprijímajú do odvolania.
Primátor mesta nepovoľuje organizáciu slávnostného uvítania detí do života do odvolania.
Organizácia smútočných obradov do odvolania:
• Matričný úrad prijme oznámenie o úmrtí, vystaví doklady v zmysle platnej legislatívy a spíše rozlúčku.
• Maximálny počet občanov pri vybavovaní smútočného obradu na matričnom úrade sú 2 osoby v jednom čase.
Výkon smútočného obradu na mestských cintorínoch do odvolania:
• V prípade smútočného obradu, pochovávanie do zeme, sa celý obrad uskutoční nad hrobovým miestom.
• V prípade smútočného obradu, kremácia, sa celý obrad vykoná v Dome smútku na
novom cintoríne v Novákoch za účasti najbližšej rodiny.
V platnosti zostávajú aj oznámenia primátora mesta zo dňa 10. 03. 2020 platné od 10.03.2020 až do odvolania.
Primátor mesta prerušuje všetky aktivity spoločenských organizácií a záujmových združení na území mesta Nováky do odvolania.
Primátor mesta zakazuje mobilný predaj tovarov a poskytovanie služieb na mestskej tržnici
do odvolania.
Primátor mesta vyzýva občanov a podnikateľské prevádzky na území mesta Nováky
poskytujúce služby k vyvodeniu maximálnej zodpovednosti voči svojmu okoliu,
rešpektovaniu nariadení mesta a všetkých kompetentných inštitúcií Slovenskej republiky.13.03.2020