TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu "Lepší Trenčiansky kraj"

https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vyberove-konania/tsk-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-hlavny-manazer-implementacnej-jednotky-horna-nitra-2.html?page_id=73151429.07.2020