Zasadnutie MsZ Nováky dňa 28. apríla 2021 o 15,30hod.

Pozvánka

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 28. apríla 2021 (streda) o 15,30 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácie primátora mesta
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole na "Preverenie možností riešenia následkov nepodania odvolania voči rozsudku prvostupňového súdu vo veci žaloby podanej zhotoviteľom SPORT SERVICE s.r.o. Martin proti mestu Nováky"
 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
 6. Záverečný účet mesta Nováky za rok 2020 , hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta za rok 2020
 7. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2020
 8. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2020
 9. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020
 10. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora mesta za rok 2020, 2021
 11. Rozpočtové opatrenia na rok 2021
 12. Použitie rezervného fondu 2021
 13. Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – VENER NOVA
 14. Zmena VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
 15. Závery z komisie výstavby zo dňa 01.04.2021
 16. Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov – p. Kohútová
 17. Interpelácie a rôzne
 18. Záver

Materiál uvedú: K bodu 1,2 primátor mesta K bodu 3,4, 5 hlavný kontrolór K bodu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vedúca ekonomického oddelenia K bodu 14 vedúca oddelenia vnútornej správy K bodu 15, 16 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta.

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní, za dodržania pandemických opatrení. Rokovanie MsZ bude vysielané v priamom televíznom prenose v Televízii Nováky a na YouTube kanáli mesta Nováky.19.04.2021