Verejná vyhláška - "Urnový háj na miestnom cintoríne, Nováky- spevnené plochy (chodník, schodisko)"

Žiadateľ: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, požiadal dňa 06.06.2022 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v spojení s § 3a) ods. 4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Urnový háj na miestnom cintoríne, Nováky- spevnené plochy (chodník, schodisko) " umiestnenú na pozemku parc. č. 2181/2 katastrálne územie Nováky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Lehota pod Vtáčnikom, pod č. s. 199/2022/139/SOÚ dňa 10.05.2022, právoplatné dňa 15.06.2022 ...

 

Úplné znenie v priloženej prílohe22.07.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA