Plnenie úlohy z Uznesenia č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Výdavky rozpočtu 2016
Príjmy rozpočtu 2016
Príjmy 10/2016
Čerpanie rozpočtu 10/2016
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.

22.11.2016