Stavebné povolenie na zmenu stavby - Jozef Hrivnák

Verejná vyhláška

Žiadateľ : Jozef Hrivnák, Baníkov 69/50, 972 71 Nováky požiadal dňa 07. 04. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : " Prístavba a prestavba časti existujúceho objektu s. č. 214 na rodinný dom, Nováky " umiestnenú na pozemku parc. č. 667/1, 667/2, 667/3 a 667/4 kat. úz. Nováky, na ktorú podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 37,§ 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v spojenom územnom a stavebnom konaní a vyhl. č. 453/2000 Z.z. rozhodol takto: Zmenu stavby : " Prístavba a prestavba časti existujúceho objektu s. č. 214 na rodinný dom, Nováky " P O V O Ľ U J E .29.07.2020