Verejná vyhláška Začatie prerokovania „Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu Nováky“

Úplné znenie na stiahnutie
Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta Nováky zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju ... (kompletný text v prílohe)

07.11.2016