Projekt KC Nováky

Názov projektu: Kontaktné centrum v Novákoch
Kód projektu: 401405DWH5
Poskytovateľ, Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vyhlasovateľ výzvy, Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, www.employment.gov.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. www.eurofondy.gov.sk

Opatrenie/Špecifický cieľ: 401405067 – ESO4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín (ESF+) – menej rozvinuté

Výzva: Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou
Kód výzvy: PSK-MPSVR-019-2023-DV-ESF+
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt Termín realizácie: 01/2024 – 12/2026
Prijímateľ: Mesto Nováky
Celkový rozpočet: 712 346,92 EUR
Financovanie zo strany EU: 655 359,17 EUR

Opis projektu: cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť základných poradenských služieb za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie v regióne, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje najmä zamestnateľnosť a sociálnu a ekonomickú stabilitu.. Projektom chceme zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti v regióne Hornej Nitry a činností spojených s ukončovaním ťažby na obyvateľov. Cieľovou skupinou sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci dotknutí prepúšťaním, ale aj všetky osoby dotknuté energetickou transformáciou. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie poradenstva cieľovej skupine. Tím Kontaktného centra Nováky (Dom služieb, A. Hlinku 456) poskytuje poradenské služby v oblastiach: sociálna, právna, finančná, komunitné aktivity. Poradenstvo je v kontaktnom centre ponúkané bezplatne.

Základné informácie

Kontaktné centrum pokračuje vo svojej činnosti na základe výzvy „Podpora aktívneho začlenenia v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou.“

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie v regióne, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje najmä zamestnateľnosť a sociálnu a ekonomickú stabilitu občanov.

Komu sú služby kontaktného centra určené?

Poradenské služby centra sú určené pre zamestnancov a bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a.s., Slovenských elektrární a.s. a ďalšie osoby z dotknutého regiónu ovplyvnené útlmom banskej činnosti.

Aký druh poradenstva ponúkame?

Tím Kontaktného centra Nováky sa skladá z piatich zamestnancov, ktorí poskytujú poradenské služby v oblastiach:
  • koordinátor kontaktného centra
  • odborný pracovník pre sociálnu oblasť
  • odborný pracovník pre oblasť práva
  • odborný pracovník pre oblasť financií
  • odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity
Poradenstvo je v kontaktnom centre ponúkané bezplatne.

Kontaktné centrum Nováky
Ul. Andreja Hlinku 456, 972 71 Nováky
Kontakt: +421 940 946 667
E-mail: kontaktnecentrum@novaky.sk

Koordinátor Kontaktného centra Ing. Dana Hagarová 0940 946 668 dana.hagarova@novaky.sk
Odborný pracovník v oblasti financií Ing. Jana Totovská 0940 946 664 jana.totovska@novaky.sk
Odborný pracovník pre sociálnu oblasť Mgr. Alex Klopček 0940 946 669 alex.klopcek@novaky.sk
Odborný pracovník pre oblasť práva JUDr. Aneta Medlen Tarnócyzová 0940 636 391 aneta.medlen@novaky.sk
Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity Mgr. Lujza Mojžišová 0940 946 665 lujza.mojzisova@novaky.sk


Otváracie hodiny
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník v oblasti financií Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník v oblasti financií
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre sociálnu oblasť Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre sociálnu oblasť
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť práva Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť práva
Zápisnica z výberového konania Koordinátor Kontaktného centra Nováky Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Koordinátor Kontaktného centra Nováky
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA