Nováky aktuálne
Verejná vyhláška

05.12.2017 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/2017

04.12.2017 Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/2017 ...

Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk

01.12.2017 Predmet zákazky:  ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTU DOM SLUŽIEB V MESTE NOVÁKY FORMOU POSKYTNUTIA GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY- verejný obstarávateľ doplnil ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

01.12.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Petícia

29.11.2017 Vážení občania,v týchto dňoch sa bude na území mesta Nováky uskutočňovať podpisová akcia - petícia na ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

22.11.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
14.12.2017 16:30 Štvrtok Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi
17.12.2017 16:00 Nedeľa FOURSTRINGS - sláčikove kvarteto
20.12.2017 16:30 Streda Vianočný koncert
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

18.12.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

14

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
29.11.2017
23.11.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 27.11.2017
Komisia kultúry a vzdelávania 22.11.2017
archív zasadnutí komisií