Nováky aktuálne

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - platí pre celý územný obvod okresu Prievidza.
Z dôvodu predchádzania vzniku požiarov vyhlásilo Okresné riaditeľstvoHasičského a záchranného zboru v Prievidzi v termíne od 28. 06. 2022, 08:00hod. - do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!V čase zvýšeného ...
Zverejnené: 29.06.2022
Štatistický úrad SR: Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach
Zverejnené: 28.06.2022
Štatistický úrad SR: Zisťovanie o vzdelávaní dospelých.
Zverejnené: 28.06.2022
Verejná vyhláška - "Rodinný dom"
Zverejnené: 28.06.2022
Mesto Nováky pozýva na - "Koncert za vysvedčenie"
FOTO: Mesto Nováky pozýva na -
Zverejnené: 24.06.2022
Vyhlásenia OVS - "Pozemky za kúriou 2022"
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestav y h l a s u j eObchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ...
Zverejnené: 24.06.2022
Vysielanie MsZ v TVN
FOTO: Vysielanie MsZ v TVN
Televízia Nováky odvysiela záznam z rokovania MsZ zo dňa 21.6.2022, pokračovanie rokovania zo dňa 25.5.2022 v dĺžke 2 hodiny 10 minútv piatok           24.6.2022 o 18.00ha ...
Zverejnené: 22.06.2022
Prerušenie distribúcie elektriny 24.6.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24.6.2022 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohách tohtooznámenia. ...
Zverejnené: 21.06.2022

Prenájom a odpredaje

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky - „Prenájom stĺpov VO“
Zverejnené: 02.06.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.
Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Zverejnené: 26.05.2022
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Nováky ...
Zverejnené: 16.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa -"BoGo bus"
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa -"J. Valovičová"
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 13.05.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 28.02.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch ...
Zverejnené: 28.02.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 21.06.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 07.06.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 14.06.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA