KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa

22.10.2020 Výsledky sčítania v Trenčianskom  krajiV Trenčianskom kraji sčítali 58 % bytov. K poslednému dňu v mesiaci september to bolo 50 % ...

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na október 2020 - Druhá etapa

22.10.2020 Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. ...

Oznam

20.10.2020 Mesto Prievidza, ako alternatívu verejného zhromaždenia, organizuje on - line diskusiu o budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre po roku 2023, ...

Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky

19.10.2020 Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318163, zastúpené primátorom mesta, Ing. Dušanom Šimkom (ďalej aj "vyhlasovateľ") vyhlasuje ...

Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných

15.10.2020 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom,  ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to chovu ...

Oznam

15.10.2020 Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 16.10.2020 ( piatok) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.10.2020 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.09.2020
09.06.2020
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisie na prešetrenie sťažnosti ad hoc 21.10.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
archív zasadnutí komisií