Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019-doplnok

20.06.2019 Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019- doplnok Oznamujeme Vám, že dňa 25. 06. 2019   bude v priestoroch objektu ...

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

19.06.2019 OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa ...

Odporúčania pre obyvateľstvo

19.06.2019 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...

Oznámenie o začatí konania -Ing. Pavol Ceglédy

19.06.2019 Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 97202 Opatovce ...

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti

18.06.2019 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných vzhľadom na veľmi ...

Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633

18.06.2019 Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky ...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019

13.06.2019 Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
20.07.2019 pumpcup
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
03.06.2019
20.05.2019
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 29.05.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.05.2019
archív zasadnutí komisií