Odporúčame
Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

12.09.2018 Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a ...

Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru

12.09.2018 Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste ...

V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

12.09.2018 Kde ju nájdete?Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj ...

VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.

08.09.2018 Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: ...

Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov základnej školy v Novákoch

23.08.2018 Rekonštrukcia telocvične  v objekte 5.-9. ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte 1.-4. ročníkyV roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky bolo úspešné pri získaní ...

Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

23.08.2018 Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠSúčasné vedenie mesta Nováky reagovalo na nevyhovujúci počet sociálnych zariadení v Základnej ...

Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

20.08.2018 Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej ...

Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

20.08.2018 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018  do 4. augusta 2018  uzatvorený priechod/most cez ...

Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.08.2018 Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote  473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského ...

Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

15.08.2018 Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich ...

Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

03.08.2018 Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková ...

Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

03.08.2018 Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta ...

Nováky aktuálne
ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENECHANIA MAJETKU MESTA DO NÁJMU

15.10.2018 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

10.10.2018 Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a ...

OZNÁMENIE

09.10.2018 V uplynulých dňoch boli v meste rozmiestnené 1.100 litrové kontajnery na vytriedené zložky z komunálneho odpadu.Ide o červené a oranžové kontajnery.Červené kontajnery sú určené na ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

04.10.2018 ...

Prosba o súčinnosť občanov

02.10.2018 Mesto Nováky z dôvodu nadmerného znečisťovania mesta odpadom, žiada občanov o súčinnosť, aby v prípade ukladania odpadu cudzími osobami alebo podnikateľskými subjektmi, oznámili ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu za mesiac október 2018

28.09.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-4.10., 8.-11.10., 18.-19.10., 25.-26.10. 2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Zápisnica-Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018

27.09.2018 Zápisnica z vyhodnotenia ponúkkonaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00 h na Mestskom úrade Nováky ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
31.10.2018 18:00 Streda SAXOPHONE SYNCOPATORS
16.11.2018 09:00 Piatok Novácky jarmok 2018
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
10.10.2018
04.09.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.10.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.08.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.08.2018
archív zasadnutí komisií