Nováky aktuálne
Priateľské a inšpiratívne stretnutie s partnerským mestom Jílové u Prahy

21.06.2018 Počas prvého júnového víkendu 2018 zavítali na hornú Nitru zástupcovia nášho partnerského mesta Jílové u Prahy. Starosta mesta Jílové ...

„Vráťme šport do ulíc“ Nováky vyhrali 1. miesto v medzinárodnej súťaži

21.06.2018 Mesto Nováky sa opäť prihlásilo do súťaže World Challenge Day (WCD), ktorá je súčasťou globálneho programu s názvom TAFISA. ...

Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom mesta Nováky

21.06.2018 Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

20.06.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2018

20.06.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 2.-4.7., 6.7., 12.-13.7., 19.-20.7., 26.-27.7. 2018   bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza

18.06.2018 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. ...

Informovanie o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nováky

15.06.2018 Oznamujeme všetkým spoluobčanom, že na stránke mesta je zverejnený návrh Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nováky k verejnému nahliadnutiu ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

25.06.2018 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

16

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.06.2018
04.04.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.06.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.05.2018
archív zasadnutí komisií