KORONAVÍRUS
Informácie a usmernenie - koronavírus

Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...

Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac NOVEMBER 2021

21.10.2021 Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.-5.11.2021, 8.-11.11.2021, 18.-19.11.2021, 23.11.2021,  25.-26.10.2021 a 30.11.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

20.10.2021 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Prišlo nám poštou zo Strednej odbornej školy Nováky

20.10.2021 Žiačka IV.C triedy SOŠ Nováky, Lukrécia Lachká sa stala majsterkou sveta v karate ...

Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie

18.10.2021 ...

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

12.10.2021 Žiadatelia : SUBSIDIA s r. o., Skladová 7, 971 01 Prievidza podali dňa 28.09.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný ...

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov - Október 2021

07.10.2021 Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. ...

Oznam - Športová stanica JOJ Šport

06.10.2021 Spoločnosť Kabeltelsat s. r. o., ako prevádzkovateľ káblovej televízie v Novákoch oznamuje, že od dnes t.j.      6.  októbra ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
16.09.2021
14.06.2021
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 09.09.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 07.09.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 02.09.2021
archív zasadnutí komisií