Nováky aktuálne
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2017

23.06.2017 Oznamujeme  Vám, že v dňoch 6-7., 13-14., 18-21., 25-28.7.2017 bude v priestoroch objektu ..Duklianskych kasárni - Topirenská dolina“ vykonaná ...

Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

23.06.2017 Vypracovanie jednostupňovej realizačnej projektovej dokumentácie stavby Dostavba telocvične, sociálneho zariadenia, šatní a náraďovne v objektu Základnej školy Pribinova ul. 123/9, ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

22.06.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Výzva na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín

13.06.2017 Mesto Nováky v súčinnosti s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych i ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12.06.2017 Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

09.06.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Nitra

09.06.2017 Mesto Nováky oznamuje občanom, že v 24-om týždni, t.j. v týždni od 12. 06. 2017, začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou lávky pre ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

26.06.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

20

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.06.2017
04.04.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.06.2017
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.05.2017
archív zasadnutí komisií