Nováky aktuálne
Oznámenie - Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky

26.09.2017  OZNÁMENIEV zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zverejnenie a výzva

20.09.2017 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 29BZVEREJNENIE údajov a ...

Pozvánka

19.09.2017 Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom, si týmto dovoľuje pozvať obyvateľov bývajúcich na ul. Kukučínovej v Novákoch ako aj ...

Uzatvorenie lávky cez rieku Nitra

08.09.2017 Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bude v dňoch od 09. 09. 2017 od 9,00 h do 11. 09. ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.09.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.09.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.09.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
05.09.2017
06.07.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 20.09.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.09.2017
Sociálna a zdravotná komisia 28.08.2017
archív zasadnutí komisií