Nováky aktuálne
Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk

18.07.2017 Názov zákazky: "Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ Pribinova 123/9, Nováky ...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

18.07.2017 Dňa 17.07.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Jána Šrámeka a Lenky Šrámekovej obaja trvale bytom Nováky vo veci vydania ...

Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla

17.07.2017 BENET, s.r.o. Nováky, ako dodávateľ tepla oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej odstávky dodávok tepla v Elektrárni Nováky bude v dňoch:od 24.7.2017 od ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23. 08. 2017 07:30 do 23. 08. 2017 16:30

14.07.2017 Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, ...

Výzva na predkladanie ponúk

13.07.2017 Predmet zákazky: poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 16. 08. 2017 07:30 do 16. 08. 2017 15:30

13.07.2017 Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 08. 08. 2017 05:30 do 08. 08. 2017 15:30

13.07.2017 Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.07.2017
07.06.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 25.06.2017
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.06.2017
Sociálna a zdravotná komisia 05.06.2017
archív zasadnutí komisií