Nováky aktuálne
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.04.2018 Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.04.2018 Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

19.04.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Pozvánka

18.04.2018 Vážení občania, primátor mesta Vás pozýva na verejné stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v utorok, 24. apríla 2018, vo veľkej sále ...

Knižnica mesta Nováky úspešná v žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia

17.04.2018 Aj v roku 2017 bola Knižnica mesta Nováky úspešná v žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Táto dotácia bola určená na ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky- "OPRAVA TRENČIANSKEJ ULICE - OPAKOVANÁ"

16.04.2018 VÝZVANA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYna zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní ...

Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.04.2018 Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
30.04.2018 16:00 Pondelok Stavanie MÁJA
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

23.04.2018 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

19

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.04.2018
30.01.2018
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.04.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 21.03.2018
Sociálna a zdravotná komisia 06.03.2018
archív zasadnutí komisií