Nováky aktuálne

Pokračovanie rokovania mestkého zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 29. septembra 2022 o 16.00 hod (t.j. štvrtok) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 29.09.2022 bude pokračovať ...
Zverejnené: 29.09.2022
Informácia pre dotknutú verejnosť – SLOVECA
Informácia pre dotknutú verejnosť v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií. ...
Zverejnené: 27.09.2022
Rozhodnutie o odvolaní - verejná vyhláška
Odôvodnenie - Mesto Nováky (ďalej len "prvostupňový orgán") ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vydal dňa 13.07.2022 rozhodnutie č. 1353/2022/10/SOÚ (ďalej ...
Zverejnené: 26.09.2022
Prerušenie dodávky tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická kolónia od 29.9.2022 od 12:00 hod. do 1.10.2022 do 18:00 hod.
Zverejnené: 23.09.2022
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2022
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.10.2022, 7.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022, 27.10.2022 a 28.10.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania ...
Zverejnené: 22.09.2022
Cena primátora mesta
FOTO: Cena primátora mesta
Dňa 21. septembra 2022 primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, udelil pánovi DOMINIKOVI HUTTOVI, CENU PRIMÁTORA MESTA ZA CELOŽIVOTNÉ PôSOBENIE V TENISOVOM KLUBE NCHZ NOVÁKY. Do rúk mu bola odovzdaná ...
Zverejnené: 22.09.2022
V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
FOTO: V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2021
a bola podporená sumou 2 000€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 242 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo ...
Zverejnené: 21.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 28. septembra 2022 (streda) o 15,30 hod.
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie rokovania MsZ Nováky na deň 28. septembra 2022 o 15.30 hod (t.j. streda) do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie dňa 28.09.2022 bude pokračovať ...
Zverejnené: 19.09.2022

Prenájom a odpredaje

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v ...
Zverejnené: 13.09.2022
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. ...
Zverejnené: 13.09.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 23. 08. 2022 o 10:15 h na Mestskom úrade Nováky
Dňa 02.08.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Zverejnené: 31.08.2022
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - R. Kováčik
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v ...
Zverejnené: 12.08.2022
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa- M. Šišmiš
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v ...
Zverejnené: 12.08.2022
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky - „Prenájom stĺpov VO“
Zverejnené: 02.06.2022
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.
Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
Zverejnené: 26.05.2022
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Nováky ...
Zverejnené: 16.05.2022

Obchodné súťaže

Vyhlásenia OVS - pozemky za kúriou 2022
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestav y h l a s u j eObchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ...
Zverejnené: 24.06.2022
Vyhlásenie OVS - "Krytý bazén"
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestavyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. ...
Zverejnené: 05.05.2022
Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie).Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy ...
Zverejnené: 02.11.2021
Obchodná verejná súťaž - Kino, Budova pre kultúru a na verejnú zábavu
Zverejnené: 16.07.2021

Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.Pracovné ...
Zverejnené: 02.08.2022
Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
Zverejnené: 13.06.2022
Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
Zverejnené: 03.06.2022
Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie
Zverejnené: 05.04.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA