Nováky aktuálne
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

22.01.2018 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Štatistické zisťovanie údajov

22.01.2018 Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2018

19.01.2018 Oznamujeme Vám, že v dňoch 1-2., 8-9., 12-15., 19-22. 2. 2018  bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

19.01.2018 ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu

18.01.2018 ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

16.01.2018 Verejný obstarávateľ má záujem reagovať na Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická ...

OZNÁMENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

11.01.2018 Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné ...

staršie správy
Pozvánky na podujatia
03.02.2018 18:00 Sobota Mestský ples športovcov
všetky pozvánky
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

19.02.2018 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
29.11.2017
23.11.2017
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.01.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.01.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 28.11.2017
archív zasadnutí komisií