Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“

pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Pracovné miesta, v počte 4 sa budú obsadzovať výberovým konaním z nasledovných oblastí:

 • Bankovníctvo,
 • Poisťovníctvo,
 • Kultúra a banícke tradície.

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • tvorba a realizácia individuálnych a skupinových aktivít, tréningových a rozvojových programov, podujatí komunitného a preventívno-osvetového charakteru, ich prispôsobenie pre cieľovú skupinu zamestnancov HBP, a. s., v jednej alebo viacerých z definovaných oblastí,
 • účasť na podujatiach a poradách tímu zamestnancov Kontaktného centra Nováky.

Kvalifikačné predpoklady:

Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie.

Prax a pracovné skúsenosti v predmetnej oblasti minimálne 1 rok.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • empatia,
 • samostatnosť a flexibilita v práci,
 • pozitívny prístup k práci,
 • komunikatívnosť,
 • kreativita,
 • schopnosť pracovať v tíme.

 

Výberové kritéria:

 • Znalosť zámeru národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.
 • Vlastné predstavy o napĺňaní cieľov projektu prostredníctvom účasti v pracovnom tíme Kontaktného centra Nováky, o tvorbe vhodných aktivít pre cieľovú skupinu zamestnancov HBP, a.s. (vrátane postupov na ich dosiahnutie).
 • Znalosť problematiky v danej oblasti.
 • Dosiahnuté pracovné výsledky a skúsenosti.
 • Odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Druh pracovného pomeru: dohoda o prácach vykonávaných v rámci pracovného pomeru na dobu určitú. Max. 350 hodín/1rok

Predpokladaný termín nástupu: 19.04.2023

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odmena: 5,79 €/ 1 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vo formáte Europass),
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie – iný odborný personál – neotvárať." alebo elektronicky e-mailom na adresu. kontaktnecentrum@novaky.sk. V prípade e-mailovej komunikácie je potrebné do predmetu správy uviesť : Výberové konanie – iný odborný personál.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 17.04.2023 do 12.00 hod. Výberové konanie sa uskutoční v zasadačke kontaktného centra dňa 18.04.2023 o 13.00 hod.

 

V Novákoch dňa 12.04.2023

 

Ing. Branislav Adamec
primátor mesta13.04.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA