Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:
• časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2), ako novovytvorené parcely zamerané Geometrickým plánom č. 48185655-143/2022 zo dňa 12.12.2022 od spoločnosti Patricius Sova - GEOSKTEAM (so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1) reg. C-KN č. 301/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 301/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/13 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/15 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/17 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/19 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, 301/21 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, o celkovej výmere 66 m2, za časť parcely reg. C-KN č. 266/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 087 m2) evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 6160, vo vlastníctve spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955) zameranej Geometrickým plánom č. 52433927-81/2023 zo dňa 23.05.2023 spoločnosťou GEOSKTEAM (so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1) ako novovytvorená parc. reg. C-KN č. 266/112 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 151 m2; pričom sa parcely reg. C-KN č. 301/2 až 301/21 okrem parcely C-KN č. 301/9 zamieňajú v prospech spoločnosti Bývanie Nováky s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, F. Madvu 333/31, IČO: 53 126 955 a parcela reg. C-KN č. 266/112 (s ktorou sa na hranici nachádza parc. C-KN č. 301/9 vo vlastníctve mesta Nováky) sa zamieňa v prospech Mesta Nováky, so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 349/10, z dôvodu zmeny umiestnenia chodníka pre peších po vybudovaní parkovacích miest pre bytový dom "Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" (vo vlastníctve žiadateľa), bez finančného vyrovnania27.07.2023
Zámer
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA