Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky

Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky

 

 

Dňa 23.02.2023 sa v Prievidzi uskutoční Zasadnutie Kooperačnej rady UMR č. 1/2023.

 

Územie udržateľného mestského rozvoja ("UMR") je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia. Je nástrojom na podporu riešenia spoločných výziev, vrátane využitia rozvojového potenciálu územia. UMR Prievidza – Nováky, tvorí jadrové mesto Prievidza, jadrové mesto Nováky, mesto Bojnice a obec Koš.

 

Účelom vzniku UMR bolo pripraviť, v zmysle metodiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štruktúry na regionálnej a miestnej úrovni pre zjednodušenie prístupu k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov v novom programovom období, ktoré začalo v roku 2021 a bude trvať do doku 2027.

Pozvánka na zasadnutie KR UMR PD-NO dňa 23.02.2023 (v prílohe)

Materiál na zasadnutie KR UMR PD-NO dňa 23.02.2023 (materiál zverejnite v podobe ako na webovom sídle mesta Prievidza tu:  https://prievidza.sk/samosprava/uzemie-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-uzemie-umr/umr-prievidza-novaky/zasadnutia-kooperacnej-rady-umr-prievidza-novaky/material-na-zasadnutie-kr-umr-pd-no-dna-23-02-2023/ )

 22.02.2023
Pozvánka
„Protest poľnohospodárov – 22.02.2024“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov týmto oznamuje zámer usporiadať na území mesta Nováky zhromaždenie: Protest poľnohospodárov. Zhromaždenie sa bude konať dňa ...
Zverejnené: 20.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústneho rokovanie a miestne šetrenie"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s. r. o.Termín zverejnenia: 16.02.2024 – 4.3.2024  ...
Zverejnené: 16.02.2024
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, zvoláva zasadnutie MsZ Nováky nad rámec plánovaných zasadnutí na deň 15. februára 2024 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. ...
Zverejnené: 08.02.2024
Štatistické zisťovanie EU SILC
Štatistický úrad SR, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici oznamuje, že bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie  v meste Nováky sa ...
Zverejnené: 25.01.2024
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa na rok 2024 sú povinní podať len tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny – a to kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena ...
Zverejnené: 08.01.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA