Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2020

Úplné znenie

Správa z kontroly "Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015".19.02.2021