Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Mesto Nováky, z pozície vlastníka pohrebísk v meste Nováky, vyzýva
všetkých nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz neuzatvorili
(neobnovili) zmluvu o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
a neuhradili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali
čo najskôr, počas úradných hodín na Mestskom úrade v Novákoch17.10.2023
Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA