Odpady

OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2018

 V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2014 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) Nováky predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

 

                                                                       1 278 131

                   ÚVKO  =  -------------------------------------------------------------  x  100 %  = 41,62 %

                                                                       3 070 591

 Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 7 €/tona.