OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

Dňa 17.09.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 10 ks topoľ čierny, 10 ks agát biely, 1 ks borovica lesná, 2 ks breza previsnutá, 2 ks vŕba rakytová a 2 ks topoľ osikový v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) a § 17  vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na parceliach registra C KN parc. č. 1630/60 (kultúra zastavané plochy a nádvoria) a 1975/3 (kultúra ostatné plochy) k. ú. Nováky vo vlastníctve žiadateľa.

Mesto Nováky, ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 18 zákona                č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

 04.10.201811:00h so zrazom pred areálom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (pracovisko baňa Nováky), Lehotská 50, 972 71  Nováky.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Mestskom úrade Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta, č. dverí 11, najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

 V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov - § 82 ods. 5 zákona.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.novaky.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.19.09.2018
späť na prehľad správnych konaní